รายชื่อร้านอาหาร
 • ข้อเสนอที่น่าสนใจ
 • ดีลใหม่ล่าสุด!

  ไกด์ โปรแกรมสะสมคะแนน
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข | นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัว | นโยบายเรื่องคุกกี้ | ข้อกำหนดและเงื่อนไขเรื่องสมาชิก | บริการแอพพลิเคชั่นด้วยการเป็นสมาชิก | ผู้ควบคุมข้อมูล และติดต่อ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ละเอียด (ซึ่งรวมถึง) (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เงื่อนไขของเว็บไซต์”) ก่อนที่จะใช้ไซต์นี้และ/หรือบริการต่างๆ (ซึ่งให้นิยามทั้งสองอย่างเอาไว้ข้างล่างนี้) เพื่อรับรู้สิทธิและภาระหน้าที่ของท่านตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เดอะ โชบ กรุ๊ป พีทีอี จำกัด และ/หรือ องค์กร บริษัทในเครือ บริษัทสาขาที่เกี่ยวข้องกับ เดอะ โชบ กรุ๊ป พีทีอี จำกัด (ซึ่งเรียกแต่ละรายหรือเรียกรวมกันว่า "โชบ") ในการที่ท่าน (หรือในกรณีที่ข้อ 1.1.2(ค) บังคับใช้ เด็ก หรือผู้เยาว์ของท่าน) ใช้งานไซต์นี้และ/หรือบริการต่างๆท่านตกลงให้เงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์ผูกพันต่อท่านตามกฎหมาย หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ โปรดออกจากไซต์และหยุดใช้บริการต่างๆ โดยทันที

  1.

  สัญญา

  1.1

  ท่านรับรองว่า

   

  1.1.1

  ท่านได้อ่านและตกลงยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์และนโยบายในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา

  1.1.2

  ท่านอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีความสามารถ สิทธิ อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการที่จะตกลงยอมรับเงื่อนไขเว็บไซต์เหล่านี้ และท่าน

   

  (ก)

  เข้าใช้งานไซต์นี้โดยการใช้บริการและว่าจ้างด้วยความสามารถของตัวท่านเอง

  (ข)

  เข้าใช้งานไซต์นี้โดยใช้บริการและเข้าทำสัญญาแทนนิติบุคคล

  (ค)

  เข้าทำสัญญาในฐานะที่เป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง ของเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งเข้าใช้งานไซต์นี้และใช้บริการต่างๆ ในกรณีนี้ในฐานะที่เป็นบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ทั้งด้วยความสามารถส่วนตัวของท่านเอง และแทนเด็กหรือผู้เยาว์ของท่าน ท่านตกลงยินยอมให้เงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์มีผลผูกพันต่อท่าน และท่านตกลงยอมรับผิดต่อการกระทำ หรือละเว้นจากการกระทำของเด็กหรือผู้เยาว์ของท่านในขณะที่เข้าใช้งานไซต์และ/หรือบริการต่างๆ นอกจากนี้แล้ว ท่านยังยินยอมด้วยว่า ให้เด็กหรือผู้เยาว์ของท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้

  1.1.3

  ท่านมีอำนาจหน้าที่ (ตัวท่านเองหรือองค์กรของท่าน) ในการกระทำการแทนองค์กรที่ท่านทำงาน และองค์กรดังกล่าวตกลงยินยอมที่จะให้เงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านี้มีผลผูกพันต่อองค์กร และ

  1.1.4

  ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้แก่โชบ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ใช้ติดต่อ) ถูกต้องและ สมบูรณ์

  1.2

  โชบสงวนสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับหรือยกเลิกบริการต่างๆ หรือเว็บไซต์ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม นอกจากนี้แล้วโชบ สามารถกำหนดเนื้อหาบางอย่างหรือขอบเขตการเข้าใช้งานบริการหรือเว็บไซต์ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่ต้องทำการบอกกล่าวหรือรับผิดแต่อย่างใด

  1.3

  โชบสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์ได้เป็นครั้งคราว โดยการโพสต์เงื่อนไขของเว็บไซต์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบนเว็บไซต์นี้ การใช้บริการใดๆ หลังจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์ ให้ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขเว็บไซต์ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ท่านมีสิทธิที่จะปิดบัญชีของท่านและ/หรือหยุดใช้บริการต่างๆ

   

   

  2.

  นิยาม

  2.1

  ในสัญญานี้ให้ใช้นิยามต่างๆ เหล่านี้ เว้นเสียแต่ว่าไม่สามารถใช้นิยามได้ตามบริบท
  บัญชี” หมายถึง บัญชีจดทะเบียนของสมาชิกซึ่งเปิดขึ้นภายใต้ไซต์นี้
  สัญญา” หมายถึง สัญญาซึ่งทำขึ้นจากเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์และนโยบายในเรื่องความเป็นส่วนตัว และใน กรณีที่เป็นสมาชิก โดยตามเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์ นโยบายในเรื่องความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขสมาชิก
  คอมพิวเตอร์” หมายถึง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือดิจิตอลส่วนตัว โทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่น ที่ใช้เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการต่างๆ
  เนื้อหา” หมายถึง สื่อ ข้อมูลข่าวสาร โฆษณา รายการ ข้อมูลนำเข้าตัวอักษร เพลง เสียง วีดีโอ ภาพ กราฟฟิก ซอฟต์แวร์ บล็อก เว็บแคสต์ พอตแคสต์ สัญญาณที่แพร่ ข้อความ ซอฟต์แวร์ ความคิดเห็น คำแนะนำ แนวคิด หรือเนื้อหาอย่างอื่น
  เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง” ให้นิยามไว้ในข้อ8.1.
  สมาชิก” หมายถึง สมาชิกจดทะเบียนของเว็บไซต์
  เงื่อนไขสมาชิก”หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งบังคับใช้ต่อสมาชิกที่เข้าใช้งานที่นี่
  เซอร์ฟเวอร์” หมายถึง คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ระบบ และเซอร์ฟเวอร์ที่ใช้โฮส ปฏิบัติการ จัดการ หรือให้เนื้อหาแก่เว็บไซต์และบริการ
  บริการ” ให้นิยามไว้ในข้อ3.2.
  ไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของโชบซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้
  "เนื้อหาของโชบ" หมายถึง เนื้อหาทั้งหมดของโชบซึ่งมีบนไซต์นี้หรือใช้งานผ่านไซต์นี้
  ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม” หมายถึง ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงผู้ใช้งานรายอื่นๆ ซึ่งโฆษณาหรือมีบนไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งมีเชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์นี้
  เนื้อหาผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลที่สาม หมายถึง เนื้อหาทั้งหมดของผู้ใช้งานซึ่งท่านมิได้สร้างขึ้น ส่ง โพสต์ หรืออัพโหลด
  เนื้อหาของผู้ใช้งานt” หมายถึง เนื้อหาทั้งหมดบนไซต์นี้ ซึ่งผู้ใช้งานไซต์นี้สร้างขึ้น ส่ง โพสต์ หรืออัพโหลด

  2.2

  คำว่า “รวม” และ “รวมถึง” จะไม่ถูกตีความว่ามีผลเป็นข้อจำกัดใดๆ

  2.3

  หัวข้อเรื่องต่างๆ ในสัญญานี้ไม่มีผลบังคับตามกฎหมายใดๆ และไม่มีผลบังคับต่อโครงสร้างของสัญญานี้แต่อย่างใด

   

   

  3.

  ไซต์และบริการ

  3.1

  โชบเป็นเจ้าของและดูแลรักษาไซต์นี้ 

  3.2

  โชบจะเสนอบริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จากบริการต่างๆ เหล่านี้บนไซต์นี้ โดยอาศัยไซต์นี้ก็ได้ (ซึ่งแต่ละอย่างเรียกว่า “บริการ” และเรียกรวมกันว่า “บริการต่างๆ”)

   

  3.2.1

  ระบบการจองแบบเรียลไทม์สำหรับพันธมิตรร้านอาหารจะเชื่อมโยงไปยังระบบการจัดการโต๊ะของโชบ

  3.2.2

  การเข้าถึงการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ตัวเลข ตัวอักษร รายชื่อ กราฟฟิก ภาพ วีดีโอ ไฟล์เสียง พ็อตแคสต์ เว็บแคสต์ และงานประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องกับทั้งส่วนที่เป็นพันธมิตรร้านอาหารและอื่นๆ อีก

  3.2.3

  การค้นหา และ/หรือคัดกรอง หรือเครื่องมือ

  3.2.4

  แพลตฟอร์มการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในแบรนด์สำหรับพันธมิตรร้านอาหาร

  3.2.5

  แพลตฟอร์มเครื่อข่ายสังคมออนไลน์

  3.2.6

  การยืนยันอีเมล์และการแจ้งเตือน และ

  3.2.7

  คุณสมบัติอื่นๆ ของเนื้อหาหรือแอพพลิเคชั่นอื่นใด ซึ่งโชบจะนำเสนอที่ไซต์นี้เป็นครั้งคราวตามดุลพินิจของตนเองแต่ผู้เดียว

  3.3

  ท่านยอมรับและตกลงว่าในการเข้าใช้งานและใช้บริการบางอย่าง ท่านจะต้องจดทะเบียนเป็นสมาชิก อีกทั้งยังจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของสมาชิก นอกเหนือไปจากเงื่อนไขของเว็บไซต์

  3.4

  โชบจะจัดให้มีการแข่งขัน โปรโมชั่น และการสำรวจเป็นครั้งคราวที่ไซต์นี้ โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีขึ้นในเวลาที่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

   

   

  4.

  เงื่อนไขในการใช้เนื้อหา

  4.1

  ท่านจะต้องไม่ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แปล เผยแพร่ แสดง สื่อสาร ส่ง พ๊อตแคสต์ เว็บแคสต์ กระจาย ขาย ซื้อขาย หรือใช้งานเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือประโยชน์อื่นใด จากส่วนใดส่วนหนึ่งของการเข้าใช้งาน

   

  4.1.1

  บริการใดๆ/p>

  4.1.2

  ไซต์นี้

  4.1.3

  เนื้อหาใดๆ ของโชบ ยกเว้นตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยจะต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากโชบ หรือเว้นเสียแต่จะอนุญาตเอาไว้อย่างชัดเจนในเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์ หรือ

  4.1.4

  เนื้อหาของผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ยกเว้นเสียแต่จะเป็นไปตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาต โดยได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโชบและเจ้าของ หรือผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง

  4.2

  โดยไม่มีผลกระทบต่อความหมายโดยทั่วไปของ ข้อ4.1ท่านยินยอมที่จะไม่ทำซ้ำ แสดง หรือเข้าไปใช้บริการเนื้อหาของโชบหรือเนื้อหาของผู้ใช้งานซึ่งเป็นบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์หรือเซอร์ฟเวอร์อื่นได้ ยกตัวอย่างเช่น บริการเฟรมมิ่ง มิเรอริ่ง ลิงก์กิ้ง สไปเดอริ่ง สเครปิ้ง วิธีการทางด้านเทคโนโลยีอย่างอื่น (รวมถึงเทคโนโลยีใดๆ ที่มีให้ใช้ได้ในอนาคต) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากโชบ 

  4.3

  ท่านจะใช้งานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ แต่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์

   

  4.3.1

  เรียกดูหรือแสดงเนื้อหาของโชบบนอุปกรณ์ใดๆ ที่เข้ากันได้ซึ่งท่านเป็นเจ้าของ

  4.3.2

  พิมพ์เนื้อหาของโชบออกมาหนึ่งชุด (แต่ต้องไม่ใช่เป็นการถ่ายเอกสาร) และ

  4.3.3

  เก็บเนื้อหาของโชบดังกล่าวไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์บนดิสก์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งท่านเป็นเจ้าของ (แต่ไม่ใช่บนเซอร์ฟเวอร์อุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่นใดซึ่งต่อเชื่อมกับเครือข่าย)

  4.4

  เนื้อหาทั้งหมดของโชบเป็นลิขสิทธิ์ของโชบหรือผู้จัดหาซอฟต์แวร์ และโชบสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาของโชบ การใช้งานเนื้อหาบางอย่างของโชบอยู่ภายใต้ข้อบังคับและข้อกำหนดที่ให้มากับสัญญาใบอนุญาตผู้ใช้งานรายสุดท้าย

  4.5

  ท่านจะต้องไม่แยกทำวิศวกรรมย้อนรอยหรือพยายามดำเนินการอื่นใดเพื่อค้นหารหัสแหล่งที่มาของเนื้อหาใดๆ ของโชบ ที่มีอยู่บนไซต์นี้ ด้วยบริการยกเว้นภายใต้สถานการณ์เฉพาะเจาะจงซึ่งกฎหมายอนุญาตไว้ หรือโชบอนุญาตเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

   

   

  5.

  ทรัพย์สินทางปัญญา

  5.1

  สิทธิในลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบที่จดทะเบียน และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ และเนื้อหาทั้งหมดของโชบซึ่งไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ลิขสิทธิ์ในการรวบรวมเนื้อหาของผู้ใช้งานทั้งหมดจะยังคงเป็นของโชบ

  5.2

  โชบหรือบุคคลที่สามรายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สงวนสิทธิ์ไว้ซึ่งเครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการ ("เครื่องหมาย") ซึ่งแสดงบนไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของโชบหรือของบุคคลที่สามรายอื่นๆ และสิทธิทั้งหมดในเครื่องหมาย ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากโชบหรือจากบุคคลที่สามดังกล่าว โชบและบริษัทในเครือของโชบสามารถบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองอย่างจริงจังตามขอบเขตของกฎหมาย ชื่อโชบหรือเครื่องหมายอื่นจะต้องไม่ถูกนำมาใช้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งรวมถึงในการโฆษณา หรือเผยแพร่หรือเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้าจากโชบ

  5.3

  ชื่อโดเมนซึ่งโฮสไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของโชบแต่เพียงผู้เดียวและท่านจะต้องไม่ใช้งานหรือดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อนำชื่อที่คล้ายคลึงกันมาใช้งานเป็นของตนเอง

  5.4

  หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีความกังวลอื่นใดเกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์หรือมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์โปรดติดต่อเราได้ที่  chope@chope.co.

   

   

  6.

  การดำเนินการออนไลน์

  6.1

  ท่านรับรองว่า

   

  6.1.1

  จะปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์ และประกาศหรือคำแนะนำอื่นใดซึ่งโชบโพสต์ไว้บนไซต์นี้เป็นครั้งคราว (ซึ่งรวมอยู่ในสัญญานี้โดยการอ้างอิงถึงเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์)

  6.1.2

  ไม่ใช้งานบริการหรือเนื้อหาใดๆ ของโชบ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งหมดที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์

  6.1.3

  จะไม่แฮ็ก ขัดขวาง ปิดการใช้งาน สร้างภาระมากเกิน หรือดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อให้ไซต์ บริการ หรือเซอร์เวอร์ไม่สามารถทำงานได้ด้วยดี ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การจู่โจมด้วยการปฏิเสธบริการ การโจมตีด้วย สปู๊ฟ เซสชั่นแฮ๊กกิ้ง รบกวน วิศวกรรมย้อนรอยหรือเขียนโปรแกรมใหม่ และ

  6.1.4

  จะไม่ใช้บัญชีของสมาชิกรายอื่นไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตจากสมาชิกรายนั้นหรือไม่

   

   

  7.

  การปฏิเสธความรับผิดและขอบเขตจำกัด

  7.1

  เราพยายามอย่างยิ่งที่จะรับประกันว่าเนื้อหาทั้งหมดของโชบที่แสดงอยู่บนไซต์นี้ถูกต้องและสมบูรณ์ เราจัดหาเนื้อหาของโชบเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ‘ตามสภาพที่เป็นอยู่’, ‘เท่าที่มีให้’ แต่เพียงเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยการชัดเจนหรือโดยการส่อความแต่อย่างใด ตามขอบเขตสูงสุดเท่าที่จะกระทำได้ตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้ โชบจะไม่การรับประกันรายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโดยชัดเจนหรือโดยการส่อความซึ่งไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การรับประกันโดยการส่อความในเรื่องคุณภาพอันเป็นที่น่าพึงพอใจ ความสามารถในการที่จะนำไปขายได้ ความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ประโยชน์โดยส่วนใดส่วนหนึ่ง ความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ หรือการรับประกันในเรื่องการไม่ละเมิดต่อสิทธิใดๆ โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ในเรื่องข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วโชบไม่รับประกันว่าฟังก์ชั่นที่มีอยู่หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ บริการ เนื้อหาของโชบหรือเนื้อหาอื่นใดจะตรงตามเวลา ไม่ขัดข้อง ปราศจากข้อผิดพลาด หรือไม่มีการละเว้น ซึ่งข้อบกพร่องต่างๆจะได้รับการแก้ไขบนไซต์นี้ บริการเนื้อหาของโชบหรือบริการต่างๆ จะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นที่เป็นภัย หรือการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้งานเนื้อหาของโชบในหรือด้วยคอมพิวเตอร์ใดๆ จะไม่มีผลกระทบต่อกลไกหรือการทำงานของคอมพิวเตอร์ โชบไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานหรือผลลัพธ์ของการใช้เนื้อหาของโชบ บริการ ไซต์ หรือเซอร์เวอร์ ในเรื่องของความถูกต้อง แม่นยำ สมบูรณ์ เชื่อถือได้หรือประการอื่นใด ท่าน (มิใช่โชบ) ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จำเป็นในการบริการ ซ่อมแซม หรือแก้ไขซึ่งรวมถึง ข้อบกพร่อง ปัญหา หรือความเสียหายในคอมพิวเตอร์ใดๆ ท่านตกลงว่าโชบจะไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใดๆ ของเนื้อหาของท่านอันเนื่องมาจากสถานการณ์ใดๆ ซึ่งโชบไม่สามารถควบคุมได้/p>

  7.2

  การเตรียมการหรือการสั่งจองใดๆ ซึ่งกระทำระหว่างท่านและบุคคลที่สามซึ่งมีชื่อหรือเชื่อมโยงไปยังหน้าต่างๆ เหล่านี้ เป็นความเสี่ยงและความรับผิดชอบของตัวท่านเองแต่เพียงผู้เดียว โชบจะใช้ความพยายามเป็นอย่างมากที่สุดเพื่อรับประกันว่าการสั่งจองซึ่งแสดงอยู่บนไซต์นี้แม่นยำและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ แต่ไม่รับประกันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามว่าจะตอบสนองการเตรียมการหรือการสั่งจองดังกล่าว และปฏิเสธอย่างชัดเจนในเรื่องความรับผิดหรือความเสียหายทั้งหมด อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามไม่สามารถที่จะดำเนินการดังกล่าวได้

  7.3

  ท่านรับทราบและยินยอมว่า โชบไม่รับรองหรือแนะนำ ไม่ใช่ตัวแทน ผู้ขายต่อ หรือตัวแทนจำหน่าย และไม่สามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม และโชบปฏิเสธอย่างชัดเจนในเรื่องความรับผิดและความรับผิดชอบต่างๆ ทั้งหมดในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะมีให้หรือโฆษณาผ่านไซต์หรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยง

  7.4

  ท่านตกลงว่าข้อความ ข้อเสนอ ข้อมูล ความคิด สื่อ เนื้อหาผู้ใช้งาน และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบุคคลที่สามจากผู้ใช้งานรายอื่นๆ และจากผู้โฆษณาและบุคคลที่สามรายอื่นๆ บนไซต์นี้ ควรใช้ด้วยความระมัดระวังตามดุลพินิจของท่านและความเสี่ยงของตัวท่านเอง โชบจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความ เสียหาย หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อท่าน อันเนื่องมาจากการที่ท่านใช้งานดังกล่าว

  7.5

  ข้อมูลและสารสนเทศซึ่งมีให้บนไซต์นี้อยู่ในลักษณะโดยทั่วไป และไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นการนำเสนอหรือให้คำแนะนำใดๆ ในลักษณะที่เป็นมืออาชีพ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ตลอดเวลาท่านควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษามืออาชีพ ซึ่งมีคุณสมบัติเพียงพอเพื่อขอคำแนะนำและการพิสูจน์ยืนยันโดยอิสระในเรื่องสารสนเทศและข้อมูลที่อยู่ในนี้ก่อนที่จะดำเนินการ

  7.6

  ท่านรับทราบว่าโชบไม่มีนโยบายในการที่จะควบคุมดูแลในฐานะที่เป็นบรรณาธิการในการทบทวน แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล สนเทศ ซื้อ หรือเนื้อหาใดๆ ของเนื้อหาผู้ใช้งาน ซึ่งโพสต์ ส่งอีเมล หรือข้อมูลใดๆ ซึ่งอาจสอดแทรกหรือมีบนไซต์นี้โดยผู้ใช้งานรายอื่นๆ ซึ่งใช้บริการต่างๆ โชบไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ดังกล่าว

  7.7

  นอกจากนี้แล้วท่านยังรับทราบและยอมรับว่าบริการบางอย่างอาจทำให้ผู้ใช้งานรายอื่นๆ อัพโหลดเนื้อหาผู้ใช้งานขึ้นไปบนเว็บไซต์ได้ และเนื้อหาบางอย่างเหล่านี้อาจเป็นที่ไม่พึงพอใจ ทำให้โกรธเคือง ผิดกฎหมาย หรือละเมิดเงื่อนไขเว็บไซต์เหล่านี้ มีไวรัส หรือสร้างความเสียหายให้แก่ท่าน ในขณะที่เราจะลบเนื้อหาผู้ใช้งานดังกล่าวซึ่งแจ้งให้เราทราบตามดุลพินิจของเราเองแต่เพียงผู้เดียว ท่านรับทราบและยอมรับว่าเราไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาของผู้ใช้งานใดๆ และท่านยินยอมว่าจะใช้งานเนื้อหาผู้ใช้งานด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเองและด้วยความระมัดระวังตามดุลพินิจของท่านเองแต่เพียงผู้เดียว

  7.8

  ท่านยินยอมว่า

   

  7.8.1

  ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามโชบ มีสิทธิ ตามดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องทำการบอกกล่าวเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด ในการที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รื้อถอน หรือระงับปฏิบัติการของเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้หรือบริการต่างๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลแต่อย่างใด และ

  7.8.2

  การเข้าใช้งานหรือการดำเนินการของไซต์นี้ เซอร์ฟเวอร์ และ/หรือ บริการต่างๆ อาจขัดข้อง หรือประสบกับปัญหาทางด้านเทคนิค หรือปัญหาอื่นใดเป็นครั้งคราว และอาจเกิดความขัดข้อง ข้อผิดพลาดด้านเทคนิค หรือข้อผิดพลาดจากร้านอื่นอย่างต่อเนื่อง ในกรณีดังกล่าวโชบจะไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการดังกล่าว

  7.9

  ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามโชบ จะไม่รับผิดชอบต่อท่านในเรื่องความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และสาเหตุแห่งการดำเนินการใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นในสัญญาหรือในการละเมิดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ความละเลยหรือประการอื่นใด) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเนื้อหาของโชบ เนื้อหาของผู้ใช้งาน บริการต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม คอมพิวเตอร์ใดๆ เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใด ในกรณีที่โชบรับผิดต่อความเสียหายถึงแม้ว่าจะมีข้อกำหนดดังกล่าว ท่านยินยอมว่าความรับผิดโดยรวมของโชบที่มีต่อท่านสำหรับเหตุการณ์ใดๆหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำนวนค่าธรรมเนียมทั้งหมดและค่าบริการต่างๆ ทั้งหมดที่ท่านจ่ายให้แก่โชบเป็นเวลาหนึ่ง (1) เดือนก่อนที่จะเกิดความรับผิดดังกล่าว

  7.10

  ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ความละเลย โชบจะรับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายซึ่งเป็นผลตามมา หรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดอันเป็นผลมาจากการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเนื้อหาของโชบ บริการต่างๆ ไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่นใด ถึงแม้ว่าโชบหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของโชบจะได้รับการบอกกล่าวหรือเห็นความเป็นไปได้ของความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้วโดยเป็นการล่วงหน้า 7.11 ท่านยอมรับข้อยกเว้นและข้อจำกัดต่างๆ ดังกล่าวในเรื่องความรับผิด ซึ่งทำให้โชบให้บริการต่างๆ และเนื้อหาของโชบในราคาที่เหมาะสม โดยที่ท่านไม่ต้องเสียเงินแต่อย่างใด

   

   

  8.

  ไซต์ที่เชื่อมโยง

  8.1

  โชบจะเชื่อมโยงไปยังไซต์อื่นๆ ("ไซต์ที่เชื่อมโยง") และเป็นที่สนใจของผู้ใช้งานรายต่างๆ โชบไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยง หรือต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่ท่านจากไซต์ที่เชื่อมโยง (ซึ่งรวมถึงไวรัส สปายแวร์ มัลแวร์ เวิร์ม หรือเนื้อหาที่สร้างความเสียหายซึ่งอยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยง) หรือเนื้อหาที่มีอยู่บนไซต์ที่เชื่อมโยง และท่านสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องต่อเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไซต์ที่เชื่อมโยง ซึ่งเป็นการสละสิทธิ์โดยไม่มีการเพิกถอน

   

   

  9.

  การใช้ข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

  9.1

  โปรดอย่าส่งสนเทศหรือข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้อ่านนโยบายในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งอธิบายการใช้ข้อมูลของเราและข้อปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวโดยละเอียด

   

   

  10.

  การยกเลิกสัญญา

  10.1

  ท่านยอมรับโดยไม่มีการเพิกถอนว่า โชบมีสิทธิและดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องทำการบอกกล่าวแต่อย่างใดในการที่จะจำกัด ระงับ หรือยกเลิกบัญชีของท่าน หรือการเข้าใช้งานของท่านซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของไซต์นี้หรือบริการต่างๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลแต่อย่างใด

   

   

  11.

  การบอกกล่าวในเรื่องการละเมิดสิทธิ

  11.1

  โชบสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบคำบอกกล่าวในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างอื่น(“การละเมิด”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของโชบ เนื้อหาของผู้ใช้งานและสื่ออื่นๆ บนเว็บไซต์นี้ (“สื่อที่ ละเมิด”) และดำเนินการตามความเหมาะสม หากท่านเชื่อว่างานของท่านถูกใช้งานหรือถูกลอกเลียนด้วยวิธีการซึ่งเป็นการละเมิด และการละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นบนไซต์แห่งนี้ โปรดแจ้งให้โชบทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ในแบบฟอร์มซึ่งมีข้อมูลตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎหมายลิขสิทธิ์ของสิงคโปร์ (หมวด 63) (“การบอกกล่าวในเรื่องการละเมิด”)

  11.2

  คำบอกกล่าวในเรื่องการละเมิดทั้งหมดจะต้องส่งไปให้โชบโดยการจ่าหน้าซองดังต่อไปนี้
  100 Beach Road, Shaw Tower, #35-00, Singapore 189702
  chope@chope.co

  11.3

  โชบจะพิจารณาตามความเหมาะสมในเรื่องคำบอกกล่าวในการละเมิดทั้งหมดซึ่งส่งให้ด้วยวิธีการตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อเป็นการตอบแทน ท่านยินยอมว่าท่านจะไม่ดำเนินการตามกฎหมาย หรือเรียกค่าเยียวยาตามกฎหมายที่ท่านมีต่อโชบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อใดๆ ที่ละเมิด เว้นเสียแต่ว่าท่านได้แจ้งในเรื่องการละเมิดแก่โชบไปแล้ว และมีระยะเวลาเพียงพอในการที่จะลบสื่อที่ละเมิด และหลังจากนั้นโชบปฏิเสธหรือไม่สามารถลบสื่อที่ละเมิดภายในเวลาอันสมควร ในกรณีที่ โชบลบสื่อที่ละเมิดเพื่อตอบสนองคำบอกกล่าวในเรื่องการละเมิดที่ท่านแจ้ง ท่านตกลงว่าท่านจะเพิกถอนสิทธิที่จะดำเนินการใดๆ และไม่ใช้สิทธิในการดำเนินการใดๆ ต่อโชบภายใต้กฎหมายซึ่งบังคับใช้ ซึ่งท่านมีสิทธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ละเมิดที่ปรากฏอยู่บนไซต์นี้ก่อนที่โชบจะลบออก

  11.4

  ท่านรับทราบและยอมรับว่า โชบไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อสื่อที่ละเมิด ซึ่งปรากฏอยู่บนไซต์ที่เชื่อมโยงหรือไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สามอื่นใด

   

   

  12.

  ปัญหาในเรื่องขอบเขตอำนาจศาล

  12.1

  โชบเป็นเจ้าของและประกอบการเว็บไซต์นี้ในสิงคโปร์ โชบไม่รับรองว่าเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เหมาะสม หรือสามารถใช้งานได้ในตำแหน่งที่ตั้งของท่าน บรรดาผู้ซึ่งเลือกที่จะเข้าใช้งานไซต์นี้จากตำแหน่งใดๆ ดำเนินการดังกล่าวด้วยการริเริ่ม ของตนเอง และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นตามขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่นหากว่ากฎหมายท้องถิ่นบังคับใช้

   

   

  13.

  การรับรองการชดใช้ค่าเสียหาย

  13.1

  ท่านยินยอมที่จะรับประกันว่า โชบ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน และลูกจ้างของโชบจะพ้นจากการเรียกร้อง การทวงถาม การดำเนินการ การดำเนินคดีความ และความรับผิด (ซึ่งรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายและความรับผิดต่อบุคคลที่สามรายต่างๆ) ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายต่างๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ค่าดำเนินการตามกฎหมายตามเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการชดใช้เต็มจำนวน) ค่าเสียหายตามคำสั่งศาล ความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึ้นจาก

   

  13.1.1

  การใช้งานไซต์นี้หรือบริการใดๆ

  13.1.2

  การที่ท่านเชื่อมต่อเข้ากับไซต์นี้

  13.1.3

  การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์

  13.1.4

  การที่ท่านละเมิดสิทธิใดๆ ของผู้อื่นหรือองค์กรอื่น หรือ

  13.1.5

  การที่ท่านละเมิดข้อกำหนดของกฎหมาย ภาระหน้าที่หรือกฎหมายใดๆ

   

   

  14.

  สัญญาที่แยกส่วนได้

  14.1

  หากพบว่าข้อใดของเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายใดๆ ซึ่งบังคับใช้กับสัญญานี้ หรือหากว่าศาลใดๆ ที่มีอำนาจตุลาการตัดสินอย่างเด็ดขาดดังกล่าว ก็ให้เงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์ยังคงมีผลบังคับต่อไป ยกเว้นเสียแต่ว่าให้ถือว่าลบข้อนั้นออกไป

   

   

  15.

  ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

  15.1

  ไม่มีข้อความใดๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์ที่จะตีความได้หรือถือว่าก่อให้เกิดการเป็นตัวแทน ความเป็นหุ้นส่วน หรือการร่วมลงทุนกันระหว่างโชบและท่าน และไม่ว่าคู่สัญญาฝ่ายใดก็ตามไม่มีอำนาจหน้าที่ใดๆ ในการที่จะผูกพันต่อ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม

   

   

  16.

  การสละสิทธิ์

  16.1

  การสละสิทธิ์การเยียวยาใดๆ โดยโชบจะไม่มีผลบังคับ เว้นเสียแต่ว่าจะกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของโชบ

  16.2

  การที่โชบไม่ใช้หรือไม่บังคับใช้สิทธิใดๆ ที่ให้ไว้ตามเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์จะไม่ถือว่าเป็นสละสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิใดๆ ดังกล่าวหรือเป็นการห้ามไม่ให้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิต่างๆ ดังกล่าวในภายหลัง

   

   

  17.

  สิทธิของบุคคลที่สาม

  17.1

  ยกเว้นตามที่กำหนดเอาไว้ใน ข้อ  13บุคคลหรือองค์กรซึ่งมิใช่คู่สัญญานี้จะไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมาย (สิทธิของบุคคลที่สาม) สัญญา (หมวด 53ข) ในการที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดของสัญญานี้โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวจะ แสดงตัวตนโดยชื่อว่าเป็นสมาชิกประเภทหรือตามที่ตอบสนองต่อลักษณะเฉพาะเจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่ง

   

   

  18.

  เหตุสุดวิสัย

  18.1

  คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่ต้องรับผิดจากการที่ตนเองไม่สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ได้ หากการไม่สามารถปฎิบัติภาระหน้าที่ดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุการณ์ซึ่งเป็นกรณีเนื่องด้วยเหตุสุดวิสัย (ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้) โดยมีเงื่อนไขตลอดระยะเวลาว่า ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่สามารถกระทำได้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องเริ่มปฏิบัติภาระหน้าที่ใหม่ทันที

  18.2

  เพื่อประโยชน์แห่งสัญญานี้ “เหตุการณ์ซึ่งเป็นกรณีสุดวิสัย” เป็นเหตุการณ์หรือสถานการณ์ซึ่งเกินกว่าที่คู่สัญญาจะสามารถควบคุมได้ตามสมควร ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปในประเทศหรือในดินแดนของคู่สัญญาฝ่ายนั้น และทำให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ภายใต้สัญญานี้ได้ทันเวลา สถานการณ์หรือเหตุการณ์ดังกล่าวจะรวมถึงการดำเนินการทางอุตสาหกรรม กรณีพิพาทแรงงาน ความไม่สงบของพลเมือง สงคราม ความเสี่ยงต่อการเกิดสงคราม การกระทำของอาชญากร หรือผู้ก่อการร้าย การดำเนินการหรือการควบคุมดูแลโดยรัฐบาล ความล้มเหลวของโทรคมนาคม หรือสาธารณูปโภค ไฟฟ้าโดนตัด อัคคีภัย การระเบิด ภัยธรรมชาติทางกายภาพ โรคระบาด ข้อจำกัดในเรื่องการกักกัน และความล้มเหลวโดยทั่วไปของการขนส่งสาธารณะ

   

   

  19.

  กฎหมายที่บังคับใช้และขอบเขตอำนาจศาล

  19.1

  เงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์และเรื่องราวต่างๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้และบริการต่างๆ จะอยู่ภายใต้ข้อบังคับและได้รับการตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์ซึ่งไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ข้อกำหนดต่างๆ ของกฎหมายหลักฐานสิงคโปร์ (หมวด 97) และกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (หมวด 88) โดยไม่มีผลกระทบต่อหลักการใดๆ ว่าด้วยความขัดแย้งกันของกฎหมาย

  19.2

  ท่านยินยอมให้ศาลต่างๆ ของสิงคโปร์มีอำนาจตุลาการโดยไม่เป็นการผูกขาด

  (แก้ไขล่าสุด 30 ตุลาคม 2561)


   

  นโยบายในเรื่องความเป็นส่วนตัว
  1.

  สรุปวิธีการที่เราใช้ข้อมูลของท่าน

  1.1

  โชบใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถจองหรือซื้อเวาเชอร์ที่ร้านอาหารแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งร่วมกับเราและอนุญาตให้เราให้การช่วยเหลือแก่ท่าน

  1.2

  เมื่อเราต้องอาศัยคำยินยอมของท่าน เพื่อทำการตลาดโดยตรง ให้การช่วยเหลือทางด้านเทคนิค การปรับปรุงซอฟต์แวร์ และสำหรับการวิเคราะห์ ให้ทันต่อเหตุการณ์ ท่านสามารถเพิกถอนการยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ

   

   

  2.

  นโยบายนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง

  2.1

  นโยบายนี้อธิบายว่า บริษัท เอกชน เดอะ โชบ กรุ๊ป จำกัด (บริษัทจํากัดเอกชนสิงคโปร์) และบริษัทในเครือของบริษัท (ซึ่งเรียกว่า"โชบ", "เรา หรือ ของเรา" อีกด้วย) ใช้ข้อมูลของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งจองหรือซื้อเวาเชอร์ที่ร้านอาหารแห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งร่วมกับเรา ท่านสามารถชี้ตัวองค์กรของโชบที่เกี่ยวข้องซึ่งโฮสต์ไซต์ใดไซต์หนึ่ง หรือแอพพลิเคชั่นใดแอพพลิเคชั่นหนึ่ง และรับผิดชอบต่อข้อมูลของท่านภายใต้นโยบายนี้ ณ ที่นี้นอกจากนี้แล้วเรายังใช้ข้อมูลของท่านเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน

  2.2

  นอกจากนี้นโยบายนี้ยังอธิบายเรื่องสิทธิในการปกป้องข้อมูลของท่านซึ่งรวมถึงสิทธิในการไม่ยินยอมให้เราทำการประมวลผลบางอย่าง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของท่านและวิธีการใช้สิทธิเหล่านั้นอยู่ภายใต้มาตราที่มีชื่อว่า “ข้าพเจ้ามีสิทธิอะไรบ้าง”

   

   

  3.

  เราเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรบ้าง

  3.1

  เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านมีการใช้บริการกับเรา เว็บไซต์ของเรา และแอพพลิเคชั่นของเรา และเมื่อท่านซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากเรา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึง

   

  3.1.1

  ชื่อ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน

  3.1.2

  วันเกิด

  3.1.3

  ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

  3.1.4

  ที่อยู่สถานที่พักของท่าน

  3.1.5

  รายละเอียดในการชำระเงินและที่อยู่ในการจัดส่งของท่าน ซึ่งรวมถึงที่อยู่สำหรับการจัดส่งใบแจ้งหนี้ รายละเอียดในเรื่องบัตรเครดิต สถานที่ซึ่งท่านซื้อจากเรา

  3.1.6

  Facebook login ของท่าน

  3.1.7

  IP address และตำแหน่งที่ตั้งของเบราเซอร์ เมื่อเข้าเว็บไซต์ของเรา และในเวลาที่ซื้อ

  3.1.8

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเบราเซอร์ หรืออุปกรณ์ที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา

  3.1.9

  ตำแหน่งที่ตั้งในเชิงกายภาพของท่านเมื่อใช้แอพพลิเคชั่นของเรา

  3.1.10

  อาหารที่ชอบ

  3.1.11

  ข้อมูลในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการที่ท่านใช้งานแอพพลิเคชั่นของเรา และ

  3.1.12

  การตลาดที่ท่านชอบมากกว่าซึ่งรวมถึงคำยินยอมใดๆ ที่ท่านให้เรา

  3.2

  เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรามีกล่องข้อความ ซึ่งออกแบบให้ท่านแจ้งข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ท่านชอบ ท่านควรรับรู้ว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่เราในกล่องข้อตวามนั้น จะนำไปแชร์กับร้านอาหารที่เกี่ยวข้อง (ตามรายละเอียดในส่วนที่มีชื่อว่า "ใครจะแชร์ข้อมูลนี้ด้วย" ที่อยู่ข้างล่างนี้)

  3.3

  นอกจากนี้แล้วเราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวจากแหล่งที่มาอื่นๆ นอกเหนือไปจากท่าน ดังเช่นเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น บริการ ร้านอาหารต่างๆ ของบุคคลที่สาม และบุคคลที่สามรายอื่นๆ รวมถึงบุคคลที่เพิ่มท่านเข้าไปเป็นแขกในการสั่งจองของพวกเขา หากท่านเป็นผู้ใช้งานโชบ และเราอาจใช้ข้อมูลนี้ร่วมกันกับข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่อธิบายเอาไว้ข้างล่างนี้

   

   

  4.

  เราใช้ข้อมูลนี้อย่างไรและหลักเกณฑ์กฎหมายสำหรับการใช้งานนี้คืออะไร

  4.1

  เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

   

  4.1.1

  ปฏิบัติตามสัญญา - เพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญา: สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านทำการสั่งจองหรือซื้อเวาเชอร์จากเรา ซึ่งรวมถึง

   

  4.1.1.1

  การพิสูจน์ยืนยันตัวตนของท่าน

  4.1.1.2

  การรับชำระเงิน

  4.1.1.3

  การสื่อสารกับท่าน

  4.1.1.4

  การจองร้านอาหารให้ท่าน การนำท่านเข้าไปไว้ในรายการรอ หรือส่งมอบเวาเชอร์ที่ท่านซื้อให้แก่ท่านและ

  4.1.1.5

  ให้บริการหลังการขายแก่ท่าน

  4.1.2

  วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย - ในกรณีที่เรามีผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง

   

  4.1.2.1

  ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลที่ท่านให้เพื่อปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ให้เหมาะแก่ท่านโดยเป็นการส่วนตัว

  4.1.2.2

  การตอบหรือดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นและคำถามของท่าน

  4.1.2.3

  ในกรณีที่เรากำกับดูแลบัญชีของลูกค้า เพื่อป้องกัน สืบสวนและ/หรือรายงาน การทุจริต การก่อการร้าย การแถลงข้อความเป็นเท็จต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยหรืออาชญากรรมตามกฎหมายที่บังคับใช้

  4.1.2.4

  กำกับดูแลการใช้งานเว็บไซต์และบริการออนไลน์ต่างๆ ของเรา และใช้ข้อมูลของท่านเพื่อช่วยให้เรากำกับดูแล ปรับปรุง และป้องกัน ผลิตภัณฑ์ เนื้อหา บริการ และเว็บไซต์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ของเรา และ

  4.1.2.5

  ทำการวิจัย วิเคราะห์ และจำแนก

  4.1.3

  การให้คำยินยอม - ในกรณีที่ท่านให้คำยินยอมแก่เรา

   

  4.1.3.1

  เราจะส่งข้อมูลการตลาดโดยตรงให้แก่ท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเรา หรือผลิตภัณฑ์และบริการอย่างอื่นที่เราและบริษัทในเครือของเราจัดหาให้ และพันธมิตรร้านอาหารที่เราได้เลือกมาอย่างระมัดระวัง

  4.1.3.2

  เราวางคุกกี้และใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันตามนโยบายในเรื่องคุกกี้ของเราและข้อมูลที่ให้แก่ท่านเมื่อใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้น

  4.1.3.3

  ในโอกาสอื่นๆ ในกรณีที่เราขอคำยินยอมจากท่านเราจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งเราจะอธิบายในเวลานั้น

  4.1.4

  ตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ - เพิ่มวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้

   

  4.1.4.1

  ในกรณีที่เราต้องการคำยินยอมจากบิดาหรือมารดาเพื่อจัดหาบริการให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ส่วนใหญ่ของเราไม่ได้ออกแบบสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี

  4.1.4.2

  ในการตอบสนองต่อคำร้องขอของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายซึ่งทำการสอบสวน

  4.2

  อายุที่บรรลุนิติภาวะคือ 21 ปี (ในอินโดนีเซีย) 20 ปี (ในประเทศไทย) ในเขตอำนาจศาลเหล่านี้ เรากำหนดว่าบิดาหรือมารดาต้องให้คำยินยอมหากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  4.3

  ในเขตอำนาจศาลบางแห่งมีข้อกำหนดว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวโดยองค์กรใดๆ จะต้องได้รับคำยินยอมซึ่งถือว่าเป็นมูลเหตุหลัก ในเขตอำนาจศาลเหล่านี้การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ถือว่าเป็นมูลเหตุแห่งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นหากท่านพักอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลดังกล่าวท่านตกลงยินยอมว่าคำยินยอมจะเป็นมูลเหตุซึ่งโชบจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านได้แทนที่จะเป็นการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

   

   

  5.

  การยกเลิกเพิกถอนคำยินยอมหรือปฏิเสธการตลาดโดยทางตรง

  5.1

  ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราอาศัยคำยินยอมของท่าน ท่านจะสามารถยกเลิกเพิกถอนคำยินยอมดังกล่าวได้เสมอ ถึงแม้ว่าเราจะมีมูลเหตุอื่นๆ ตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังเช่นตามข้อความที่กำหนดเอาไว้ข้างบนนี้ ในบางกรณีเราสามารถส่งข้อมูลการตลาดโดยทางตรงให้แก่ท่านได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ในกรณีที่เราพึ่งพาผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามท่านมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการที่จะออกจากระบบการตลาดโดยทางตรง หรือระบบการเก็บข้อมูลส่วนตัวที่เราดำเนินการเพื่อการตลาดโดยทางตรง ท่านสามารถดำเนินการในเรื่องนี้ได้โดยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในการสื่อสารในกรณีที่มีข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่ให้ไว้ข้างล่างนี้

  5.2

  โปรดทราบว่า ถึงแม้ว่าท่านเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารทางด้านการตลาด เราอาจจำเป็นที่จะต้องส่งการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการไปให้ท่าน ดังเช่น คำยืนยันการสั่งจองของท่านในอนาคต

   

   

  6.

  เราจะแชร์ข้อมูลนี้กับใครที่ไหนและเมื่อใด

  6.1

  เราจะแชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มโชบเพื่อให้บริการสั่งจองและให้การช่วยเหลือแก่ท่าน

  6.2

  ข้อมูลส่วนตัวอาจจะแชร์กับหน่วยงานของรัฐบาลและ/หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งบังคับใช้กฎหมาย หากกำหนดเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังกล่าว ตามที่ระบุเอาไว้ข้างบนนี้ หากกำหนดเอาไว้ตามกฎหมาย หรืออาจต้องกระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้p>

  6.3

  นอกจากนี้แล้วข้อมูลส่วนตัวจะแชร์กับผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ซึ่งจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวแทนเรา เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ข้างบนนี้ บุคคลที่สามต่างๆ ดังกล่าวรวมถึงผู้ให้บริการลูกค้าและบริการทางด้านเทคนิค ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และส่งมอบ และพันธมิตรซึ่งพัฒนาเทคโนโลยี

  6.4

  นอกจากนี้แล้วข้อมูลส่วนตัวจะแชร์กับบรรดาร้านอาหารเมื่อมีการสั่งจองหรือซื้อเวาเชอร์ ข้อมูลส่วนตัวนี้จะรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลส่วนตัววันและเวลาที่เข้าชม ขนาดของกลุ่ม การรับประทานอาหารที่ชอบ คำร้องขอพิเศษ ข้อมูลของแขก และความคิดเห็นต่างๆ อย่างอื่นซึ่งท่านเลือกที่จะส่งให้แก่เรา

  6.5

  นอกจากนี้แล้ว เราอาจแชร์ข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆ ที่ท่านป้อนกลับมาทางไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเราให้แก่บรรดาร้านอาหารต่างๆ อาจมีการแชร์ข้อมูลป้อนกลับหรือความคิดเห็นใดๆ กับร้านอาหารหรือให้ร้านอาหารเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวได้เพื่อให้ร้านอาหารตอบท่านโดยตรง

  6.6

  ในกรณีที่มีการขายธุรกิจของเราหรือนำไปควบกับธุรกิจอื่นจะมีการเปิดเผยรายละเอียดของท่านให้แก่ที่ปรึกษาของเรา และที่ปรึกษาผู้ที่จะมาเป็นผู้ซื้อของเราและจะส่งต่อไปให้เจ้าของธุรกิจใหม่

  6.7

  ในกรณีที่มีการโอนข้อมูลนอกเขตอำนาจศาลในประเทศของท่าน และในกรณีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือร้านอาหารในประเทศ ซึ่งไม่ต้องปฏิบัติตามคำตัดสินอันสมควรของผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลในประเทศของท่าน เราจะตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดของสัญญาที่ถูกต้อง หรือตามกฎระเบียบของบริษัทซึ่งมีผลผูกพัน

   

   

  7.

  ข้อมูลของท่านได้รับการปกป้องอย่างไร

  7.1

  เพื่อที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านให้พ้นจากการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การลอกเลียน การดัดแปลง การทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน เราได้ใช้มาตรการทางด้านบริหาร กายภาพ และเทคนิคที่เหมาะสม ดังเช่น การป้องกันไวรัสที่ทันต่อเหตุการณ์ การใส่รหัสข้อมูลและการใช้ฟิลเตอร์ความเป็นส่วนตัว เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บและส่งข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดทั้งภายในและไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ร้านอาหารและตัวแทนต่างๆ ตามเกณฑ์เท่าที่จำเป็นต้องรู้ข้อมูล

  7.2

  แต่อย่างไรก็ตามท่านควรรับทราบว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือเก็บข้อมูลในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ ในขณะที่ไม่สามารถรับประกันในเรื่องความปลอดภัยได้ เราใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างยิ่งในการปกป้องข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยและคอยทบทวนปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอยู่เสมอ

   

   

  8.

  ข้าพเจ้ามีสิทธิอะไรบ้าง

  8.1

  ท่านมีสิทธิในการที่จะ ขอสำเนา ข้อมูลส่วนตัวของท่าน แก้ไข ลบ หรือจำกัด (หยุด) การประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ดำเนินอยู่ และขอข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้แก่เราเพื่อสัญญา หรือในรูปแบบที่มีโครงสร้างซึ่งเครื่องอ่านได้ โดยได้รับความยินยอมจากท่าน และขอให้เราแชร์ (พอร์ต) ข้อมูลนี้ไปยังผู้ควบคุมรายอื่น

  8.2

  นอกจากนี้แล้วท่านยังสามารถปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านในบางสถานการณ์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เราไม่ต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาหรือตามกฎหมายหรือในกรณีที่เราใช้ข้อมูลเพื่อการตลาดทางตรง)

  8.3

  สิทธิเหล่านี้อาจมีข้อจำกัด ตัวอย่างเช่นหากว่าการปฏิบัติตามคำร้องขอของท่าน จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น หรือหากท่านขอให้เราลบข้อมูลซึ่งเราต้องเก็บเอาไว้ตามกฎหมายหรือมีผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บข้อมูลนั้นไว้ในการใช้สิทธิใดๆ

  8.4

  เหล่านี้ท่านสามารถติดต่อเราหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลของเราได้ โดยใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ข้างล่างนี้ หากท่านมีความกังวลในเรื่องใดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนหน่วยงานปกป้องข้อมูลที่เหมาะสมในสถานที่ซึ่งท่านพำนักอาศัยหรือทำงานอยู่หรือในสถานที่ซึ่งท่านเชื่อว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น

  8.5

  การที่จะจองร้านอาหารหรือซื้อเวาเชอร์จากเรานั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้อมูลบางอย่าง (เช่นชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลในการชำระเงินและ IP address ของท่าน) เพื่อช่วยให้เราทำการสั่งจองให้ท่านหรือขายเวาเชอร์นั้นให้แก่ท่าน หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือหากท่านขอให้เราลบ จำกัด หรือหยุดประมวลผลข้อมูล เราก็จะไม่สามารถสั่งจองร้านอาหารให้ท่านหรือขายเวาเชอร์ให้แก่ท่านได้

  8.6

  การให้ข้อมูลบางอย่าง (เช่นชื่อหรือที่อยู่อีเมลของท่าน) จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนทางด้านเทคนิค หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเราก็ไม่สามารถที่จะให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่ท่านได้

  8.7

  ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลอย่างอื่นทั้งหมดของท่านหรือไม่

  8.8

  ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นแก่เราซึ่งรวมถึงบุคคลใดๆ ซึ่งท่านประสงค์ที่จะบอกกล่าวว่าได้ทำการจองร้านอาหารเฉพาะเจาะจงบางแห่งไว้ โดยใช้บริการของโชบ ท่านยืนยันว่าได้บอกกล่าวแก่บุคคลผู้นั้นในเรื่องวัตถุประสงค์ซึ่งท่านให้ข้อมูลของบุคคลที่สามแก่โชบ และท่านได้ขอคำยินยอมจากบุคคลผู้นั้นในการที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลผู้นั้นแก่โชบ

   

   

  9.

  ท่านจะเก็บข้อมูลของข้าพเจ้าไว้นานเท่าไหร่

  9.1

  ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา (เช่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจองร้านอาหารใดๆ หรือในการซื้อเวาเชอร์) เราจะเก็บข้อมูลเอาไว้เป็นเวลา 6 ปี นับตั้งแต่วันที่จองหรือซื้อ ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อประโยชน์ในเรื่องความปลอดภัยของไซต์เราจะเก็บข้อมูลเอาไว้เป็นเวลา 12 เดือน หรือนานกว่านั้นตามแต่จะกำหนดเอาไว้ในเขตอำนาจเฉพาะเจาะจง ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อประโยชน์ในการตลาดหรือด้วยความยินยอมของท่าน เราประมวลข้อมูลดังกล่าวจนกระทั่งท่านขอให้เราหยุดและในระยะเวลาอันสั้นหลังจากนั้น (เพื่อให้เราดำเนินการตามคำขอของท่าน) นอกจากนี้แล้วเรายังเก็บบันทึกข้อมูลซึ่งท่านขอให้เราไม่ส่งข้อมูลการตลาดโดยตรงหรือประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่มีขอบเขตจำกัดเพื่อว่าเราจะได้ปฏิบัติตามคำขอของท่านภายในอนาคต

   

   

  10.

  เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

  10.1

  เว็บไซต์หรือแอบพลิเคชั่นของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งโชบไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม เราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สามเหล่านี้ได้ และการใช้งานของท่านหรือเว็บไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สามอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ท่านใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามด้วยความเสี่ยงของตัวท่านเอง เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น

   

   

  11.

  การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

  11.1

  เราสงวนสิทธิในการที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายนี้ให้ทันต่อเหตุการณ์เป็นครั้งคราวโดยการโพสต์นโยบายนี้ที่ได้ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเหตุการณ์แล้วบนไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา อัพเดทใดๆ จะมีผลบังคับโดยทันทีหลังจากที่โพสต์และจะบังคับใช้กับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตัวท่านที่เก็บมาหรือในกรณีที่กำหนดเอาไว้เมื่อท่านให้คำยินยอม ท่านสามารถตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระว่าจะยอมรับนโยบายฉบับที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขท่านต้องหยุดใช้ไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา

  11.2

  หากว่าเราทำการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบเป็นอย่างมากต่อการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเมื่อก่อนหน้านี้ เราจะขอคำยินยอมจากท่านอย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้า

  (แก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561)


   

  1.

  สรุปวิธีการที่เราใช้คุกกี้

  1.1

  เราใช้คุกกี้เพื่อบ่งบอกความแตกต่างระหว่างท่านกับผู้ใช้งานรายอื่นๆ ซึ่งใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ประสบการณ์ผู้ใช้งานที่ดีกว่าแก่ท่าน และเพื่อปรับปรุงไซต์ของเรา นโยบายในเรื่องคุกกี้นี้ให้ข้อมูลแก่ท่านในเรื่องชนิดของคุกกี้ที่เราใช้และวัตถุประสงค์ในการใช้

  1.2

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้โปรดติดต่อ dpo@chope.co.

   

   

  2.

  คุกกี้คืออะไร

  2.1

  คุกกี้คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กซึ่งมีอักขระเป็นแถว ระบบของเราจะส่งคุกกี้ไปยังอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านไปเยือนเว็บไซต์ของเรา เว้นเสียแต่ว่าท่านจะปรับการตั้งค่าเบราเซอร์ของท่านให้ปฏิเสธคุกกี้

  2.2

  คุกกี้ช่วยให้เราปรับปรุงไซต์ของเราและให้บริการเป็นรายบุคคลได้ดีกว่า ยกตัวอย่างเช่น ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเลือกและช่วยให้เรารู้ว่าเป็นท่านเมื่อท่านกลับมาสู่เว็บไซต์ของเรา

  2.3

  ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org.

   

   

  3.

  คำยินยอมและทางเลือกของท่านเกี่ยวกับคุกกี้

  3.1

  เมื่อท่านมาเยือนเว็บไซต์แห่งนี้เป็นครั้งแรก จะเห็น pop-up ซึ่งแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ต่างๆ ในการใช้คุกกี้ และวิธีการที่จะปฏิเสธคุกกี้ โปรดอ่านนโยบายในเรื่องคุกกี้ให้ดีเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้คุกกี้ ถึงแม้ว่า pop-up จะไม่ปรากฏเสมอหลังจากที่ไปเยือนเว็บไซต์ ท่านสามารถยกเลิกคำยินยอม โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องนโยบายคุกกี้นี้

  3.2

  หากท่านไม่ต้องการคุกกี้เลย หรือยอมให้ใช้คุกกี้เฉพาะบางอย่างได้เท่านั้น ท่านสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ของท่านให้ยกเลิกคำยินยอม ให้เราใช้คุกกี้ได้ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม อีกทั้งยังลบคุกกี้ซึ่งตั้งค่าเอาไว้แล้วได้อีกด้วย การตั้งค่าเหล่านี้มักจะพบใน เมนู 'options' หรือ 'preferences' ของ internet browser ของท่าน เว็บไซต์www.allaboutcookies.org มีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับขั้นตอนในการยกเลิกบนเบราเซอร์ชนิดต่างๆ

  3.3

  หมายเหตุในการ disable คุกกี้บางประเภท ท่านอาจไม่สามารถใช้งานลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ของเราได้หรือไม่สามารถ ใช้งานเนื้อหาหรือกลไกการทำงานบางอย่างได้

  3.4

  หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ ท่านสามารถ ติดต่อdpo@chope.co.

  (แก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561)


   

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขสมาชิก

  โดยการคลิกที่ “I Accept”, “Submit”, “Login” หรือปุ่มที่คล้ายคลึงกัน หรือเลือก “I Accept” หรือกล่องที่คล้ายคลึงกัน ในขั้นตอนสุดท้ายของการจดทะเบียนบัญชี หรือเมื่อเข้าสู่บัญชีของท่าน ท่านตกลงยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสมาชิก (“เงื่อนไขสมาชิก”) รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ (“เงื่อนไขของเว็บไซต์”) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสัญญานี้โดยการอ้างอิงถึง เงื่อนไขสมาชิกเหล่านี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่คำรับรองยืนยัน ที่ให้ไว้ในข้อ 1.1 ของเงื่อนไขเว็บไซต์ ในกรณี ที่มีความขัดแย้ง ความไม่สอดคล้อง หรือความคลุมเครือ ระหว่าง เงื่อนไขสมาชิกและเงื่อนไขเว็บไซต์เหล่านี้ ให้นำเงื่อนไขสมาชิกมาบังคับใช้แทนเงื่อนไขเว็บไซต


  1.

  นิยาม

  1.1

  คำต่างๆ ที่ให้นิยามไว้ทั้งหมดในเงื่อนไขของเว็บไซต์ จะนำมาบังคับใช้ กับเงื่อนไขของสมาชิกเว้นเสียแต่ จะกำหนดเอาไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง ในเงื่อนไข ของสมาชิก

  2.

  ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลบัญชี

  2.1

  ท่านตกลงว่าท่านใช้งานบัญชีของท่าน (หรือองค์กรซึ่งท่านยอมรับเงื่อนไขสมาชิกแทน) โดยเป็นการส่วนตัวแต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงว่าจะไม่แชร์บัญชีหรือรหัสผ่านขอท่าน หรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน (ให้นิยามไว้ในข้อ 2.3) จะไม่โอนบัญชีของท่านไปให้บุคคลหรือองค์กรอื่นใด ท่านรับทราบและยอมรับว่าการแชร์หรือเปิดเผยรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจะก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างไม่ถูกต้องแก่โชบ และเป็นการกระทำผิดภายใต้มาตรา 8 ของกฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด (หมวด 50ก)

  2.2

  ท่านจะต้องให้ข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องแม่นยำสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันแก่โชบ และรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวทันต่อเหตุการณ์และคงยังเป็นปัจจุบันถูกต้องแม่นยำและสมบูรณ์ การไม่ดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการละเมิดเงื่อนไขสมาชิกซึ่งจะมีผลทำให้มีการจำกัด ระงับ หรือยกเลิกบัญชีของท่านทันที

  2.3

  ในส่วนของขั้นตอนการจดทะเบียนบัญชีของท่าน ท่านจะต้องเลือกรหัสผ่าน ("รหัสผ่าน") และชื่อผู้ใช้ ("ชื่อผู้ใช้") ท่านจะต้องไม่เลือกหรือใช้ชื่อผู้ใช้ของผู้อื่นด้วยความตั้งใจที่จะปลอมตัวเป็นบุคคลผู้นั้น จะต้องไม่ใช้ชื่อภายใต้สิทธิของผู้อื่นโดยไม่ได้รับการมอบอำนาจ จะต้องไม่ใช้ชื่อผู้ใช้ซึ่งโชบใช้ดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจ

  2.4

  ท่านจะต้องแจ้งให้โชบทราบโดยทันทีถึงการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่มราบหรือสงสัยหรือมีการละเมิดในเรื่องความปลอดภัยที่ทราบหรือสงสัยซึ่งรวมถึงความสูญเสีย การโจรกรรม หรือการเปิดเผยซึ่งรหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องการปกป้องและรักษาความลับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน

  2.5

  ท่านจะต้องยอมรับข้อผูกพันและรับผิดชอบต่อการสื่อสารทั้งหมดที่กระทำโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านและโชบมีสิทธิ์ที่จะเชื่อว่าท่านจะทำเช่นนั้นและจะถือว่าท่านทำการสื่อสารต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าว

  2.6

  ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ ข้อความ และกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมดที่ไซต์ส่งหรือดำเนินการโดยการใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่าน

  2.7

  โชบจะไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าโสหุ้ย ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านในทางที่ผิดหรือทุจริต

  2.8

  ท่านตกลงว่าโชบสิทธิในการที่จะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านหรือออกชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านให้ใหม่ตามดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยทำการบอกกล่าวแก่ท่านในเรื่องดังกล่าว โชบจะไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความ เสียหาย ค่าโสหุ้ย ค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดขึ้นแก่ท่านอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนหรือออกให้ใหม่ซึ่งชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านดังกล่าว

  2.9

  เว้นเสียแต่จะทำการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน (หรือเป็นระยะเวลาอื่นตามที่โชบกำหนด) แก่โชบ ท่านตกลงว่าโชบสามารถต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติ หรือบัญชีสมาชิกของท่านได้เมื่อหมดอายุ

  3.

  การใช้ข้อมูลบัญชี

  3.1

  นอกเหนือไปจากข้อกำหนดของนโยบายในเรื่องความเป็นส่วนตัวด้วยการให้ข้อมูลที่ร้องขอสำหรับบัญชีของท่าน ท่านยินยอมให้โชบใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์หรือบริการต่างๆ ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

   

  3.1.1

  เพื่อตอบคำร้องขอและข้อสงสัยของท่าน

  3.1.2

  เพื่อให้บริการแก่ท่าน

  3.1.3

  เพื่อพิสูจน์ยืนยันและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวและการชำระเงินของท่าน

  3.1.4

  เพื่อการสื่อสารกับท่าน

  3.1.5

  เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขสมาชิกและเงื่อนไขเหล่านี้ของเว็บไซต์และสิทธิและการเยียวยาของเราตามกฎหมาย

  3.1.6

  เพื่อการวิจัยทางด้านการตลาดการวิเคราะห์ประวัติและสถิติผู้ใช้งาน

  3.1.7

  เพื่อส่งข้อมูล โปรโมชั่น อัพเดท และสื่อการตลาดและโฆษณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเราและขององค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

  3.1.8

  ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ซึ่งกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายหรือตามคําสั่งของศาลและ

  3.1.9

  สำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์/ธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขว่าโชบจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีบัตรเครดิตเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังกล่าวตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อ 3.1.2 และ 3.1.3ข้างบนนี้

  4.

  การระงับและปิดบัญชี

  4.1

  ท่านตกลงว่าโชบมีสิทธิตามดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องทำการบอกกล่าว

   

  4.1.1

  ในการที่จะจำกัด ระงับ ยกเลิก ไม่ให้ท่านเข้าใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของบริการต่างๆ และ/หรือ

  4.1.2

  ปิด ยกเลิกการใช้งาน หรือระงับบัญชีของท่าน ลบบัญชีของท่านและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและไฟล์ในบัญชีของท่านโดยไม่ต้องให้เหตุผลแต่อย่างใด และไม่มีผลกระทบต่อข้อความข้างบนโดยทั่วไป โชบสงวนสิทธิในการที่จะยกเลิกการใช้งานบัญชีของท่านหากไม่มีการใช้งานเป็นเวลาหก (6) เดือน หรือนานกว่านั้นหรือหากท่านละเมิดเงื่อนไขเว็บไซต์หรือเงื่อนไขสมาชิกเหล่านี้หรือหากโชบเชื่อว่าท่านใช้บัญชีเพื่อกิจกรรมต่างๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมายและ/หรือไม่เป็นที่พึง ประสงค์

  4.2

  ท่านตกลงว่าโชบจะไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่ท่านอันเนื่องมาจากการเกี่ยวข้องกับการระงับและ/หรือปิดบัญชีของท่าน

  5.

  ภาระหน้าที่ของสมาชิก

  5.1

  ท่านรับรองและยืนยันว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขเว็บไซต์และเงื่อนไขสมาชิกและตกลงให้มีผลผูกพันต่อท่าน

  5.2

  ท่านรับทราบว่าชุมชนผู้ใช้งานใช้ไซต์และบริการ และท่านยอรับว่า

   

  5.2.1

  จะปฏิบัติต่อผู้ใช้งานทั้งหมดด้วยความเคารพและสุภาพ

  5.2.2

  จะไม่ยั่วยุ รบกวน ชักชวน รังควาญ ข่มขู่ ละเมิด ดูหมิ่น ข่มเหง หมิ่นประมาท หรือสร้างความเสียหายแก่ผู้ใช้รายอื่นๆ หรือกระทำการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมายหรือละเมิดต่อผู้อื่น

  5.2.3

  จะไม่สแปม เมล์ขยะ ส่งไวรัส สไปแวร์ มัลแวร์ เวิร์ม หรือสื่ออื่นที่สร้างความเสียหายไปให้ผู้ใช้รายอื่นๆ หรือกระทำการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการต่างๆ ของผู้ใช้งานรายอื่นๆ

  5.2.4

  ไม่เก็บหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมล์โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นการล่วงหน้าจากโชบ

  5.3

  ท่านตกลงว่าเมื่อใช้บริการ

   

  5.3.1

  ท่านจะยื่น อัพโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้งานตามข้อ 6 ข้างล่างนี้อย่างเคร่งครัด

  5.3.2

  ท่านจะต้องไม่เสนอว่าจะขายสิ่งของและ/หรือบริการต่างๆ ซึ่งผิดกฎหมาย ถูกห้าม ไม่มีใบอนุญาต ถูกควบคุม หรือสิ่งของที่น่าประนามในเชิงสังคมหรือศีลธรรม

  5.3.3

  ท่านจะต้องไม่เสนอขายสิ่งของและ/หรือบริการ หรือยื่น อัพโหลด หรือเนื้อหาผู้ใช้งานในประเภทที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่โพสต์โฆษณา โดยไม่ได้รับอนุญาตบนกระดานสนทนาข้อความซึ่งเปิดให้ผู้ใช้งานเข้าใช้บริการ และ

  5.3.4

  ท่านจะต้องไม่แก้ไข ลบ โยกย้ายถ่ายเท หรือ ทำลาย หรือรวบกวนต่อรายการหรือโพสต์ต่างๆ ของสมาชิกรายอื่นใด

  5.4

  กิจกรรมใดๆ ที่ละเมิด ทุจริต ไม่ถูกต้องหรือมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการละเมิดเงื่อนไขเว็บไซต์หรือเงื่อนไขสมาชิกใดๆ จะเป็นมูลเหตุในการยกเลิกการใช้งานไซต์และบริการของท่าน และ/หรือบัญชีของท่านตามดุลพินิจของโชบแต่เพียงผู้ เดียว และท่านอาจถูกรายงานไปยังหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  5.5

  โดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของโชบในการจำกัด ระงับ และยกเลิกภายใต้ข้อ 4 ข้างบนนี้โชบสงวนสิทธิในการที่จะปิดบัญชีของท่านและ/หรือไม่ให้ท่านเข้าไซต์หรือบริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด หากว่าท่านละเมิดเงื่อนไขสมาชิกหรือเงื่อนไขเว็บไซต์ หรือหากว่าโชบเชื่อว่าท่านใช้ไซต์หรือบริการใดๆ เพื่อกิจกรรมอันมิชอบด้วยกฎหมายและ/หรือไม่เป็นที่พึงปรารถนา

  5.6

  ท่านยอมรับว่าโชบและบริษัทในเครือ บริษัทสาขา เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วน และลูกจ้างของโชบจะพ้นจากการเรียกร้อง การทวงถาม การดำเนินการ การดำเนินคดีความ ความรับผิด (ซึ่งรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายและความรับผิดต่อบุคคลที่สาม) ค่าปรับ และค่าใช้จ่าย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายตามเกณฑ์ที่ได้รับการชดใช้เต็มจำนวน) คำตัดสิน ความสูญเสียและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

   

  5.6.1

  การโฆษณา การแสดงรายการ การโพสต์หรือเนื้อหาของผู้ใช้งานโดยตัวท่าน

  5.6.2

  ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งท่านเสนอ ขาย หรือโฆษณา

  5.6.3

  บริการใดๆ ที่ท่านใช้งาน

  5.6.4

  การที่ท่านละเมิดคำรับรอง หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของสมาชิก หรือ

  5.6.5

  คำรับรองอันเป็นเท็จ การกระทำที่ทุจริต การกระทำที่ละเมิดของท่าน การที่ท่านละเมิดสัญญาหรือละเมิดสิทธิของบุคคลหรือองค์กรอื่น

  6.

  เนื้อหาของผู้ใช้งาน

  6.1

  โปรดให้ความเคารพเมื่อเข้าใช้งานเนื้อหาใดๆ ของชุมชนบนไซต์หรือใช้บริการซึ่งอนุญาตให้ท่านอัพโหลดหรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้งานได้

  6.2

  ท่านจะต้องไม่ส่ง อัพโหลด หรือเผยแพร่ เนื้อหาของผู้ใช้งานใดๆ ผ่านไซต์หรือบริการต่างๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาของผู้ใช้งาน ซึ่งไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นการหมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง คุกคาม ลามก อนาจาร หยาบคาย หยาบโลน ดูหมิ่น ผิดกฎหมาย เป็นเรื่องการเมือง เหยียดเชื้อชาติ เป็นเรื่องศาสนา เป็นการดูหมิ่นศาสนา เป็นเท็จ ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของบุคคลที่สาม จะเป็นการละเมิดหรือสนับสนุนให้ละเมิดกฎหมายใดๆ (ซึ่งรวมถึงกฎหมายความลับอย่างเป็นทางการ (หมวด 213)) หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของหรือสิทธิอย่างอื่นของบุคคลที่สาม (เป็นรายหรือโดยรวม “งานที่ไม่ถูกต้อง”) นอกจากนี้แล้วท่านจะต้องไม่ส่งหรือเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้งานที่ขอระดมทุนหรือรวมโปรแกรมที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ระเบิดเวลา หรือโปรแกรมอื่นซึ่งออกแบบเพื่อลดความสามารถในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการของไซต์ บริการ เซอร์ฟเวอร์ หรือคอมพิวเตอร์

  6.3

  ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านส่ง ยื่น อัพโหลด หรือโพสต์เนื้อหาผู้ใช้งานไปยังโชบหรือไซต์หรือใช้บริการต่างๆ โดยอัตโนมัติ และโดยไม่เพิกถอนให้และโอนให้โชบซึ่งส่วนแบ่งเท่าๆ กันในสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ ในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมทั้งลิขสิทธิ์) ในเนื้อหาผู้ใช้งาน ในรูปแบบและสื่อทั้งหมด และในทุกประเทศในโลก ซึ่งจะเป็นเจ้าของร่วมกันในฐานะที่เป็นผู้เช่าร่วม โดยมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการใช้ ออกใบอนุญาต ใช้ประโยชน์ และบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว และโอนส่วนแบ่งในความเป็นเจ้าของร่วมดังกล่าว โดยที่โชบไม่มีภาระหน้าที่ใน

  6.3.1

  การที่จะต้องแจ้งให้ท่านทราบในเรื่องรายได้จากการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้แล้วท่านยังยอมรับว่าเมื่อได้รับการร้องขอจากโชบ ท่านจะออกเอกสาร หนังสือรับรอง หรือเอกสารอย่างอื่นตามที่จำเป็น เพื่อให้โชบสามารถจดทะเบียนในเขตอำนาจใดๆ ซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิทั้งหมดการอ้างอิงถึงในที่นี้ เพื่อมิให้มีข้อสงสัยและเพื่อไม่เป็นการยกเลิกข้อความข้างบนนี้โชบและบริษัทในเครือ บริษัทสาขา และผู้ร้บเหมาช่วงของโชบ (ซึ่งรวมถึงเซอร์ฟเวอร์ที่โฮสเนื้อหาอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายการส่งมอบของโชบ) จะมีสิทธิไม่ผูกขาด ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ ที่เพิกถอนไม่ได้ ตลอดกาล ทั่วโลก ในการใช้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การเก็บรักษา ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แสดง สื่อสาร ส่ง แพร่สัญญาณ พ๊อตแคสต์ เว็บแคสต์ หรือแพร่สัญญาณ) และออกใบอนุญาตช่วง เนื้อหาผู้ใช้งานไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่กับการ ให้บริการ และ/หรือ บน หรือผ่านไซต์ เว็บไซต์อื่นๆ และสิ่งตีพิมพ์ หนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์อย่างอื่น

  6.3.2

  รับรองว่า

   

  (ก) เนื้อหาผู้ใช้งานดังกล่าวทั้งหมดเป็นงานสร้างสรรค์ดั้งเดิมของท่านเองและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอย่างอื่นของบุคคลที่สาม
  (ข) เนื้อหาของผู้ใช้ไม่ใช่สนเทศเฉพาะและไม่เป็นความลับ
  (ค) เนื้อหาของผู้ใช้ไม่ใช่งานที่ไม่เหมาะสม และจะไม่ทำให้โชบต้องถูกดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญาในส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก และ
  (ง) การที่โชบและผู้ใช้รายอื่นใช้งานเพื่อวัตถุประสงคฺ์อื่นๆ ตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อนี้ 6.3 และการที่โชบโฮสเนื้อหาผู้ใช้บนเซอร์ฟเวอร์จะไม่ต้องใช้ใบอนุญาตหรือสิทธิใดๆ อีก จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอย่างอื่นของบุคคลที่สาม หรือไม่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอย่างอื่นของบุคคลที่สาม และ

  6.4

  ตลอดเวลาโชบยังคงไว้ซึ่งดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะลบหรือไม่ยอมรับเนื้อหาผู้ใช้ใดๆจากไซต์ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลแต่อย่างใด โดยไม่จำกัดสิทธิที่ได้กล่าวมาแล้ว โชบจะกำกับดูแลไซต์เพื่อตรวจสอบการทำงานที่ไม่ถูกต้อง (แต่ไม่มีภาระหน้าที่ในการที่จะดำเนินการดังกล่าว) และสงวนสิทธิในการที่จะลบเนื้อหาผู้ใช้ซึ่งโชบเชื่อว่าเป็นงานที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นเรื่องราวแห่งกรณีพิพาทใดๆ

  6.5

  โชบจะใช้ดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวโดยสมบูรณ์ในการยกเลิกการจำกัด หรือการระงับมิให้ท่านเข้าใช้งานไซต์ บริการ หรือบัญชีหากว่าโชบเห็นว่าเนื้อหาผู้ใช้ไม่เป็นงานที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเรื่องราวแห่งกรณีพิพาทใดๆ อีกต่อไป หากว่าโชบได้รับเงินเต็มจำนวนสำหรับการแสดงเนื้อหาผู้ใช้ที่ลบออกโชบจะนำเนื้อหาผู้ใช้ที่ได้รับการชำระเงินดังกล่าวกลับมาใหม่ (โดยมีเงื่อนไขอยู่เสมอว่าเนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นงานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นเรื่องราวแห่งกรณีพิพาทใดๆ อีกต่อไป) บนไซต์จนกว่าระยะเวลาที่เหลือสำหรับการแสดงเนื้อหาดังกล่าวสิ้นสุดลง เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย โชบไม่มีภาระหน้าที่ในการที่จะต่อเวลาการแสดงเนื้อหาผู้ใช้ที่จ่ายเงินเป็นระยะเวลาตามที่เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวได้ถูกลบออกจากไซต์ ในกรณีที่โชบไม่นำเนื้อหาผู้ใช้ที่จ่ายเงินกลับมาใหม่ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ท่านตกลงว่าโชบจะรับผิดเพียงแค่คืนเงินค่าแสดงและเผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้ดังกล่าวตามอัตราส่วนสำหรับระยะเวลาที่เหลือในการแสดงเนื้อหาผู้ใช้งานที่จ่ายเงิน

  6.6

  ท่านตกลงว่าโชบ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน เจ้าของร่วมแบรนด์ หรือหุ้นส่วนอื่นๆ และลูกจ้าง ของโชบ จะพ้นจากการเรียกร้อง การทวงถาม การดำเนินการ การดำเนินคดีความ ความรับผิด (ซึ่งรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายและความรับผิดต่อบุคคลที่สาม) ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายต่างๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายตามเกณฑ์การชดใช้เต็มจำนวน) คำตัดสิน ความสูญเสีย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเนื่องมาจากเนื้อหาผู้ใช้ที่ท่านยื่น โพสต์ หรือส่งผ่านไซต์หรือบริการ

  7.

  การใช้บริการ

  7.1

  ข้อกำหนดโดยทั่วไป

  ท่านรับทราบและตกลงว่า

   

  7.1.1

  บริการบางอย่างอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม หรือจะต้องมีการทำสัญญาอีกฉบับหนึ่งระหว่างโชบกับท่าน

  7.1.2

  ไม่ว่าเมื่อใดก็ตามโชบมีสิทธิตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวเป็นการล่วงหน้าในการที่จะ

   

  7.1.2.1

  เพิ่ม เปลี่ยนแปลง ยกเลิก เพิกถอน หรือระงับเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการใดๆ และ/หรือ

  7.1.2.2

  เพิ่มบริการใหม่

  7.1.3

  ในกรณีที่เพิ่มบริการใหม่เงื่อนไขเหล่านี้ของสมาชิกและเงื่อนไขเว็บไซต์จะบังคับใช้กับบริการใหม่ดังกล่าว เพิ่มเติมจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่แจ้งให้ท่านทราบ

  7.2

  บริการแอพโดยการเป็นสมาชิก

   

  7.2.1

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับการเป็นสมาชิกบนไซต์หรือผ่านไซต์เพื่อใช้แอพหรือเนื้อหาหรือบริการแอพ (“บริการแอพ”) หาได้ที่นี่ และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ โดยการอ้างอิงถึงเงื่อนไขเหล่านี้ของสมาชิก 7.3 การแข่งขันและจับฉลากออนไลน์

  7.3

  การแข่งขันและจับฉลากออนไลน์

   

  7.3.1

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับการแข่งขันและจับฉลากของโชบประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ โดยการอ้างอิงถึงเงื่อนไขเหล่านี้ของสมาชิก

  8.

  ค่าธรรมเนียม

  8.1

  โชบจะเสนอให้ใช้งานบริการใดๆ ก็ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอย่างอื่นให้แก่โชบ หากว่าท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการดังกล่าวท่านจะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนให้แก่โชบทันทีตามเงื่อนไขในการชำระเงินที่โชบกำหนดเอาไว้ ณ ตอนทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  8.2

  ท่านรับทราบและตกลงว่าโชบสามารถใช้ดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียวโดยสมบูรณ์ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมบริการในปัจจุบันนี้หรือในอนาคตก็ได้โดยการบอกกล่าวแก่ท่าน

  8.3

  ในกรณีที่ค่าธรรมเนียมบริการใดๆ ระบุเอาไว้อย่างไม่ถูกต้องบนไซต์หรือตามที่โชบพิจารณาด้วยดุลพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว โชบ

   

  8.3.1

  ไม่มีภาระหน้าที่ในการที่จะให้บริการแก่ท่านโดยคิดค่าธรรมเนียมที่ไม่ถูกต้อง และ

  8.3.2

  มีสิทธิที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยการบอกกล่าวในเรื่องข้อผิดพลาดและค่าธรรมเนียมที่ถูกต้อง

  หากท่านไม่ยอมรับค่าธรรมเนียมที่ถูกต้องหลังจากได้รับการบอกกล่าว ท่านสามารถยกเลิกบริการได้ และโชบจะคืนค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ท่านจ่ายให้โชบไปแล้วตามอัตราส่วนสำหรับระยะเวลาการให้บริการที่ยังเหลืออยู่ เป็นค่าทดแทนแก่ท่านแต่เพียงเท่านั้น

  8.4

  ในกรณีที่โชบยกเลิกหรือเพิกถอนการให้บริการใดๆ โชบจะ (แต่ไม่มีภาระหน้าที่ในการที่จะ) คืนค่าบริการที่ท่านจ่ายให้โชบไปแล้วตามอัตราส่วน สำหรับส่วนของระยะเวลาที่เหลือในการให้บริการเฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

  8.5

  หากไม่ว่าเมื่อใดก็ตามบัญชีของท่านถูกโชบยกเลิกไปเพราะละเมิดสัญญา หรือหากว่าท่านยกเลิกบริการใดๆ ที่ต้องเสียเงิน ท่านไม่มีสิทธิที่จะได้รับคืนค่าธรรมเนียมใดๆ ที่จ่ายให้โชบไปแล้วและจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมบริการตามที่ตกลงกันในส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้จ่าย

  8.6

  ในการที่ท่านเข้าใช้งานบริการหรือเนื้อหาโชบบางอย่าง ท่านอาจต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมให้แก่ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือผู้ให้บริการเคลื่อนที่ ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ การชำระค่าบริการโทรคมนาคม ค่าบริการข้อมูล หรือค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านใช้งานหรือเข้าใช้บริการหรือเนื้อหาของโชบ ท่านควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการ (รายเดียวหรือหลายราย) ซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องหากว่าค่าบริการเพิ่มเติมดังกล่าวบังคับใช้ก่อนที่จะเข้าใช้งาน หรือซื้อบริการใดๆ หรือเนื้อหาของโชบ

  9.

  ภาระหน้าที่ของโชบในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

  9.1

  ท่านรับทราบว่าภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หรือเมื่อได้รับคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายจากหน่วยงานรัฐบาล โชบอาจจะต้องกระทำการที่ละเมิดต่อข้อกำหนดของสัญญานี้ และท่านตกลงว่าโชบจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดสัญญาดังกล่าว

  10.

  หลักฐาน

  10.1

  ท่านยอมรับว่า

   

  10.1.1

  บันทึกทั้งหมดของโชบที่เกี่ยวข้องกับบริการ การที่ท่านใช้บริการหรือไซต์ บัญชีของท่านรายละเอียดของท่าน เนื้อหาใดๆ หรือสัญญา (เรียกรวมกันว่า “บันทึก”) ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร และท่านจะต้องไม่ทักท้วงหรือโต้แย้งในเรื่องความถูกต้องหรือการบังคับใช้บันทึกใดๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าเอกสารมิใช่ลายลักษณ์อักษร แต่เป็นรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือสร้างขึ้น หรือเป็นการนำเข้าข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิ์ที่ท่านมีตาม กฎหมาย และ

  10.1.2

  ถึงแม้ว่าบันทึกต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ก็เป็นเอกสารต้นฉบับ และท่านจะต้องไม่โต้แย้งในเรื่องการยอมรับบันทึกด้วยเหตุผลที่ว่ามันอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

  (แก้ไขล่าสุด เมื่อ 30 ตุลาคม 2561)


   

  บริการแอพโดยการเป็นสมาชิก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  เพื่อไม่ให้มีข้อสงสัย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการใช้แอพ (iOS) / เงื่อนไขในการใช้แอพ (ไม่ใช่ iOS) (“เงื่อนไขการใช้แอพ”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขสมาชิก (“เงื่อนไขสมาชิก”) และข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์ (“เงื่อนไขเว็บไซต์”) ซึ่งควรจะมีข้อความทั้งหมดดังต่อไปนี้
  ในกรณีที่มีความขัดแย้ง ความไม่สอดคล้อง หรือความคลุมเครือระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไข เงื่อนไขในการใช้แอพ (iOS) / เงื่อนไขในการใช้แอพ (ไม่ใช่iOS) เงื่อนไขสมาชิก และเงื่อนไขเว็บไซต์ ให้บังคับใช้ตามลำดับดังต่อไปนี้ (ก) ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ข) เงื่อนไขในการใช้แอพ (iOS) / เงื่อนไขในการใช้แอพ (ไม่ใช่ iOS) (ค) เงื่อนไขสมาชิก (ง) เงื่อนไขเว็บไซต์

  1.

  นิยาม

  1.1

  คำต่างๆ ทั้งหมดที่ให้นิยามเอาไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไข เงื่อนไขในการใช้แอพ (iOS) / เงื่อนไขในการใช้แอพ (ไม่ใช่iOS) เงื่อนไขสมาชิก และเงื่อนไขเว็บไซต์ ให้บังคับใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ เว้นเสียแต่จะให้นิยาม เอาไว้เป็นการเฉพาะเจาะจง

  2.

  บริการแอพโดยการเป็นสมาชิก

  2.1

  ข้อกำหนดดังต่อไปนี้จะนำมาบังคับใช้ในกรณีที่การเข้าถึงบริการแอพมีให้ด้วยบริการสมาชิกบนไซต์หรือผ่านไซต์ (“บริการสมาชิกแอพ”)

   

  2.1.1

  โชบไม่รับประกันว่า การให้บริการจะคงการให้บริการเป็นรูปแบบสมาชิก โชบสงวนสิทธิในการที่จะเปลี่ยนแปลงบริการสมาชิกแอพ ชนิดของเนื้อหา หรือบริการ ที่เสนอผ่านแอพ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และค่าธรรมเนียมบริการสมาชิกแอพ

  2.1.2

  ของกำนัลที่เสนอในการเป็นสมาชิกบริการแอพ จะมีให้ได้ก็ต่อเมื่อมีของในคลังสินค้า ในกรณีที่มีของกำนัล สีและรุ่นของของกำนัลอาจไม่เหมือนตัวอย่างที่แสดง หากว่าไม่มีของกำนัลตามที่เลือกไว้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามโชบสงวนสิทธิในการที่จะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ซึ่งมีราคาใกล้เคียงกันตามดุลพินิจของโชบเอง นอกจากนี้แล้วโชบยังมีสิทธิที่จะเลิกให้ของกำนัลใดๆ ก็ได้ ตามดุลพินิจของโชบโดยสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียวพิจารณาเห็นว่า (ก) ใช้ผลประโยชน์ในทางที่ผิดด้วยเหตุการณ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแผนสมาชิกบ่อยครั้ง หรือ (ข) แจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในฟอร์มสมัครเป็นสมาชิก

  2.1.3

  ในการสมัครสมาชิกบริการแอพท่านต้องให้ข้อมูลการชำระเงินที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เรา

  2.1.4

  โชบสงวนสิทธิในการที่จะจำกัด ระงับ หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกบริการแอพ หากท่านละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ ทั้งที่บอกกล่าวและไม่ได้บอกกล่าว โดยไม่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดใดๆ ต่อท่าน

  2.1.5

  ท่านยินยอมที่จะให้โชบใช้รายละเอียดและข้อมูลส่วนตัวที่เก็บไว้ในระหว่างลงทะเบียนบัญชีของท่าน และ/หรือใช้ไซต์หรือบริการตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อ 3 ของเงื่อนไขสมาชิก และนโยบายในความเป็นส่วนตัว หากท่านมีความประสงค์ที่จะยกเลิกคำยินยอมดังกล่าว โปรดบอกกล่าวแก่โชบโดยทาง dpo@chope.co หรือตามแต่โชบจะระบุเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์นี้

  (แก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561)


   

  ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ที่ติดต่อได้

  จะติดต่อโชบได้อย่างไร
  เราหวังว่าเราจะสามารถตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลของท่าน หากว่าท่านมีความกังวลในเรื่องวิธีการที่เราประมวลผลข้อมูลของท่าน หรือไม่ต้องการรับข้อมูลการตลาดโดยตรง ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ dpo@chope.co.


  องค์กรไหนของโชบคือผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของข้าพเจ้า

  ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านคือ

  สิงคโปร์:

  3 Lim Teck Kim Rd, #09-01 Genting Centre, Singapore 088934


  จาร์กาต้า:

  Wisma 46 Kota BNI, 47th Floor, Jl Jend Sudirman Kav 01, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220


  กรุงเทพ:

  Chope (Thailand) Company Limited

  127 เกษรทาวเวอร์ ชั้น 25 ห้อง A ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330


  ภูเก็ต:

  Chope (Thailand) Company Limited

  เลขที่ 9/495 ชั้น 1 หมู่ 6 ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120


  ฮ่องกง:

  Chope Group Limited

  23/F Workington Tower, 76-80 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong


  ปักกิ่ง:

  E-203C Ying Chuang Dong Li Da Sha, No. 1 Shang Di East Road, Haidian District, Beijing, China


  เซึ่ยงไฮ้:

  Room A161, Building 7, Lane 700, Wanrong Road, Jin’an District, Shanghai


  โดยทั่วไปแล้วเราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์ร้านอาหารอาจจ้างให้เราให้บริการประมวลผลเฉพาะเจาะจงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวที่ร้านอาหารเก็บรวบรวม เราไม่รับผิดชอบต่อการที่ร้านอาหารใดๆ ใช้ข้อมูลส่วนตัวในการที่ร้านอาหารแห่งนั้นเป็นผู้เก็บข้อมูล การที่ร้านอาหารใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอยู่ภายใต้ของกำหนดของประกาศในเรื่องความเป็นส่วนตัวของร้านอาหารนั้น มิใช่นโยบายนี้


  (แก้ไขล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561)


   

  © 2022All Rights Reserved

  ติดตามเรา
  ติดตามเรา

  © 2022All Rights Reserved