Chope Exclusives

Chope Exclusives | Chope

banner

scroll down

ดีลใหม่เดือนกุมภาพันธ์

JHOL

JHOL

อโศก  

รับส่วนลด 30% อาหาร

โปรโมชั่นโค้ด: CEJHL20


 • ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Biscotti

Biscotti

Anantara Siam Hotel  

รับส่วนลด 50% เมนูเมนคอร์สจานที่ 2

โปรโมชั่นโค้ด: CEBT50


 • ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ส่วนลดจะปรับใช้กับเมนูเมนคอร์สที่มีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากัน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Madison

Madison

Anantara Siam Hotel  

รับส่วนลด 50% เมนูเมนคอร์สจานที่ 2

โปรโมชั่นโค้ด: CEMDS


 • ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ส่วนลดจะปรับใช้กับเมนูเมนคอร์สที่มีมูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากัน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
El Tapeo - Spanish Eatery & Wine Bar

El Tapeo - Spanish Eatery & Wine Bar

ทองหล่อ  

รับส่วนลด 50% เมนูปาเอญ่าเมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,200

โปรโมชั่นโค้ด: CEETPEL


 • ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,200 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Pagoda Chinese Restaurant

Pagoda Chinese Restaurant

Bangkok Marriott Marquis Queen's Park  

รับส่วนลด ฿1,000 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEPGDA


 • ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Akira Back

Akira Back

Bangkok Marriott Marquis Queen's Park  

รับส่วนลด ฿1,000 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEABACK


 • ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ALATi

ALATi

Siam Kempinski Hotel  

รับฟรีเมนูสมนาคุณของหวาน (ยกเว้น Knafeh) เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEALTD


 • ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ส่ามารถใช้ได้กับของหวานที่อยู่ในเมนูอาลาคาร์ทเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ได้กับเมนู Knafeh
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Enzo's

Enzo's

ลุมพินี  

รับส่วนลด ฿600 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CEENZO


 • ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Best Country Beef Steakhouse - Ekkamai

Best Country Beef Steakhouse - Ekkamai

เอกมัย  

รับฟรีเมนูสมนาคุณผักย่างและ Roasted Bone Marrow เมื่อใช้จ่ายเมนูเมนคอร์สอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEBCBE


 • ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Red Rose Restaurant & Jazz Bar

Red Rose Restaurant & Jazz Bar

เยาวราช  

รับฟรีเมนูสมนาคุณติ่มซำเมื่อใช้จ่ายอาหารอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CERRDS


 • ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
River Café & Terrace @ The Peninsula Bangkok

River Café & Terrace @ The Peninsula Bangkok

The Peninsula Bangkok  

รับส่วนลด 24% บุฟเฟ่ต์อาหารค่ำ (ราคาพิเศษ ฿1,700 ต่อคน)

โปรโมชั่นโค้ด: CERCDB


 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ดีลปัจจุบัน

Cocotte Farm Roast & Winery

Cocotte Farm Roast & Winery

พร้อมพงษ์  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CECCTT


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • จำกัดจำนวน 150 สิทธิ์ต่อเดือน
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Mozza by Cocotte

Mozza by Cocotte

EmQuartier  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CEMZZA


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • จำกัดจำนวน 150 สิทธิ์ต่อเดือน
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Leon by Cocotte

Leon by Cocotte

EmQuartier  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CELEON


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Cagette Canteen & Deli

Cagette Canteen & Deli

ช่องนนทรี  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CECAGET


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
OCKEN

OCKEN

สาทร  

รับส่วนลด ฿300 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿3,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEOCKEN


 • ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿3,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • ใช้ได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
HANJI

HANJI

ทองหล่อ  

รับฟรีเมนูสมนาคุณ Mixed Fried Tofu

โปรโมชั่นโค้ด: CEHNJ


 • ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Victoria By Cocotte

Victoria By Cocotte

EmQuartier  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CEVCTR


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • จำกัดจำนวน 150 สิทธิ์ต่อเดือน
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Mozza by Cocotte (Siam Paragon)

Mozza by Cocotte (Siam Paragon)

สยาม  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CEMZSP


 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • ใช้ได้เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
AVRA GREEK & GEORGIAN RESTAURANT

AVRA GREEK & GEORGIAN RESTAURANT

พร้อมพงษ์  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CEAGGR


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Savelberg

Savelberg

Oriental Residence  

ลด 50% สำหรับอาหาร 6 หรือ 8 คอร์สเมนูที่สอง

โปรโมชั่นโค้ด: CESVBG


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • สามารถใช้ได้เฉพาะอาหาร 6 หรือ 8 คอร์สเมนูที่ 2 เท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับเมนูอาหารกลางวัน
 • ไม่สามารถใช้ได้ในวันวาเลนไทน์
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
WORKSHOP

WORKSHOP

สีลม  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CEWKSP


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Aesop's Bangkok

Aesop's Bangkok

สาทร  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEAESOP


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • ใช้ได้เฉพาะวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Caper by Dan Bark

Caper by Dan Bark

เอกมัย  

รับฟรีเมนูสมนาคุณของว่างเมื่อสั่งอาหารจานหลักตั้งแต่ 2 จานขึ้นไป

โปรโมชั่นโค้ด: CECPDB


 • ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Carne

Carne

แขวง คลองเตยเหนือ  

รับส่วนลด ฿300 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CECARNE


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
EL TORO Steakhouse and Churrascaria

EL TORO Steakhouse and Churrascaria

พร้อมพงษ์  

รับส่วนลด 50% สเต็กเนื้อและบุฟเฟต์

โปรโมชั่นโค้ด: CEELTR50


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • สำหรับเมนูอาลาคาร์ทสเต็กเนื้อ และบุฟเฟต์เท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Ruen Noppagao (เรือนนพเก้า)

Ruen Noppagao (เรือนนพเก้า)

สาทร  

เมนูสมนาคุณของหวาน (มูลค่า ฿150) เมื่อใช้จ่ายทุก ๆ ฿500

โปรโมชั่นโค้ด: CERNPG


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
The Lobby @ The Peninsula Bangkok

The Lobby @ The Peninsula Bangkok

The Peninsula Bangkok  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CELBBY


 • ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Al Saray - Silom

Al Saray - Silom

สีลม  

เมนูสมนาคุณของหวาน Mohalabieh (มูลค่า ฿150) เมื่อใช้จ่ายทุก ๆ ฿900

โปรโมชั่นโค้ด: CEALSRSL


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Al Saray - Soonvijai

Al Saray - Soonvijai

Bangkok Plaza Building  

เมนูสมนาคุณของหวาน Mohalabieh (มูลค่า ฿150) เมื่อใช้จ่ายทุก ๆ ฿900

โปรโมชั่นโค้ด: CEALSRSN


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Taberna Jamon Jamon

Taberna Jamon Jamon

พร้อมพงษ์  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CETBJJ


 • ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Punjab Grill Bangkok

Punjab Grill Bangkok

เรดิสัน สวีท กรุงเทพฯ สุขุมวิท  

รับฟรีเมนูสมนาคุณของหวาน Chocolate Sphere (มูลค่า ฿260) เมื่อใช้จ่ายทุก ๆ ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEPJGCS


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • สามารถใช้ได้เฉพาะมื้อค่ำเท่านั้น
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Punjab Grill Bangkok

Punjab Grill Bangkok

เรดิสัน สวีท กรุงเทพฯ สุขุมวิท  

รับส่วนลด 20% tasting menu เซ็ตที่ 2

โปรโมชั่นโค้ด: CEPJGTM


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • จำกัด 2 สิทธิ์ต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • สามารถใช้ได้เฉพาะมื้อค่ำเท่านั้น
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Thiptara @ The Peninsula Bangkok

Thiptara @ The Peninsula Bangkok

The Peninsula Bangkok  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CETPTR


 • ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Brasserie 9

Brasserie 9

สาทร  

เมนูสมนาคุณของหวาน Crepe Suzettes (มูลค่า ฿480) เมื่อใช้จ่ายทุก ๆ ฿2,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEBRSS9


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
SEEN Restaurant & Bar Bangkok

SEEN Restaurant & Bar Bangkok

Avani+ Riverside Bangkok Hotel  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000

โปรโมชั่นโค้ด: CESEEN


 • ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Benares Modern Indian Cuisine

Benares Modern Indian Cuisine

นานา  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEBNR500


 • ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Bite Me Softly

Bite Me Softly

พระนคร  

รับฟรีเมนูสมนาคุณ Mini Tofu Dessert สำหรับลูกค้าแต่ละท่าน เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿500

โปรโมชั่นโค้ด: CEBMS


 • ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
The Local by Oam Thong Thai Cuisine

The Local by Oam Thong Thai Cuisine

แขวง คลองเตยเหนือ  

รับส่วนลด ฿300 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CELOCAL


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Blend Bistro & Wine Bar Asoke

Blend Bistro & Wine Bar Asoke

Somerset Maison Asoke  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายค่าอาหารอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CEBBWB


 • ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • สามารถใช้ได้เฉพาะเมนูอาหารเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Front Room

Front Room

Waldorf Astoria Bangkok  

รับส่วนลด ฿300 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿3,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEFRNT


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • จำกัดสูงสุด 7 คนต่อการจองต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ไม่สามารถใช้ได้ในวันคริสต์มาสอีฟ วันคริสต์มาส วันส่งท้ายปีเก่า วันปีใหม่ และเมื่อมีกิจกรรมพิเศษที่โรงแรม
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Broken Eggs Gastro Bar

Broken Eggs Gastro Bar

เอกมัย  

ลด 50% สำหรับทาปาสเซ็ตที่สอง

โปรโมชั่นโค้ด: CEEGGS


 • ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
 • สำหรับเมนู 7 ทาปาสเซ็ต (฿1,000.- ต่อเซ็ต) เท่านั้น
 • ต้องการผู้ร่วมโต๊ะอย่างน้อย 2 ท่านต่อการจอง
 • จำกัด 2 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Haoma

Haoma

พระโขนง  

รับส่วนลด ฿1,000 คอร์ส tasting เซ็ต คอร์สที่ 2

โปรโมชั่นโค้ด: CEHMTM


 • ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Haoma

Haoma

พระโขนง  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CEHM500


 • ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Brunello Thailand

Brunello Thailand

สวนหลวง  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEBRNL


 • ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Spice & Barley

Spice & Barley

Riverside Plaza  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000

โปรโมชั่นโค้ด: CESNB


 • ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Masala Art

Masala Art

IconSiam, ทองหล่อ

รับฟรีเครื่องดื่มสมนาคุณชาสำหรับลูกค้าแต่ละท่าน

โปรโมชั่นโค้ด: CEMSLC


 • ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Masala Art

Masala Art

IconSiam, ทองหล่อ

รับฟรีเมนูสมนาคุณนานเมื่อสั่งแกงกะหรี่ทุก ๆ 2 จาน

โปรโมชั่นโค้ด: CEMSLN


 • ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Uno Mas

Uno Mas

Centara Grand at CentralWorld  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEUNO


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • ไม่สามารถใช้ได้ในวันพ่อ วันคริสต์มาสอีฟ วันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่า
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Casa Teo Bangkok

Casa Teo Bangkok

พระโขนง  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CECSTEO


 • ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • ส่วนลดนี้สงวนสิทธิ์สำหรับอาหารเท่านั้นไม่รวมเครื่องดื่ม
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Red Sky Restaurant

Red Sky Restaurant

Centara Grand at CentralWorld  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 สำหรับมื้อกลางวัน

โปรโมชั่นโค้ด: CESKYL


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • ไม่สามารถใช้ได้ในวันพ่อ วันคริสต์มาสอีฟ วันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่า
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Red Sky Restaurant

Red Sky Restaurant

Centara Grand at CentralWorld  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 สำหรับมื้อค่ำ

โปรโมชั่นโค้ด: CESKYD


 • ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • ไม่สามารถใช้ได้ในวันพ่อ วันคริสต์มาสอีฟ วันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีเก่า
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม
Skyline at Avani+ Riverside Bangkok Hotel

Skyline at Avani+ Riverside Bangkok Hotel

โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000

โปรโมชั่นโค้ด: CESKLN


 • ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ต้องใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000 ต่อใบเสร็จต่อโต๊ะ
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
 • ราคาที่แจ้งอาจยังไม่รวมค่า Service Charge และภาษีมูลค่าเพิ่ม