Chope Exclusives

Chope Exclusives | Chope

banner

scroll down

โปรสุดพิเศษ เช่นรับส่วนลด500บาท ของสมนาคุณ และดีลต่างๆอีกมากมายเมื่อจองผ่านโช๊พ!

* โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งาน / เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น *

ดีลใหม่ | ดีลสุดฮอตต่อเนื่อง

ดีลใหม่

Haoma

Haoma

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEHA500  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
The Raw Bar Erawan

The Raw Bar Erawan

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000

โปรโมชั่นโค้ด: CERB500  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000 เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 2,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Broken Eggs Gastro Bar

Broken Eggs Gastro Bar

รับส่วนลด50%สำหรับทาปาสเซ็ตที่สอง

โปรโมชั่นโค้ด: CEEGGS  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด50%สำหรับทาปาสเซ็ตที่สอง เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Flavors

Flavors

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEFLVR  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
La Tavola

La Tavola

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CELTVL  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Akira Back (Marriott Marquis)

Akira Back (Marriott Marquis)

รับส่วนลด ฿1,000 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEABACK  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด ฿1,000 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000 เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 2,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Bawarchi Indian Restaurant

Bawarchi Indian Restaurant

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEBI500  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Bawarchi Rooftop

Bawarchi Rooftop

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEBR500  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
AVRA Greek & Georgian Restaurant

AVRA Greek & Georgian Restaurant

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CEAGGR  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,500 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Mei Jiang

Mei Jiang @ The Peninsula Bangkok

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CEMJ500  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,500 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Café Claire

ส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CECLAIRE  |  แผนที่  |  เมนูส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,500 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Victoria by Cocotte

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEVICTR  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 และได้จองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Brasserie 9

ส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CEBRASS9  |  แผนที่  |  เมนูส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,500 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ดีลสุดฮอตต่อเนื่อง

Mozza by Cocotte

ส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000(จำกัด 1 สิทธิต่อโตีะ)

โปรโมชั่นโค้ด: CEMBCC  |  แผนที่  |  เมนูส่วนลด ฿500 เมื่อมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 และได้จองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Cocotte Farm Roast & Winery

ส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000(จำกัด 1 สิทธิต่อโตีะ)

โปรโมชั่นโค้ด: CECFRW  |  แผนที่  |  เมนูส่วนลด ฿500 เมื่อมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 และได้จองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Aesop's Bangkok

ส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEAESOP  |  แผนที่  |  เมนูส่วนลด ฿500 เมื่อมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 และได้จองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Aesop's Bangkok

ซื้อซิกเนเจอร์ปลาหมึกยักษ์ในราคา 700 บาท++

โปรโมชั่นโค้ด: CEASOCT  |  แผนที่  |  เมนูซื้อซิกเนเจอร์ปลาหมึกยักษ์ในราคา 700 บาท++ (จากราคาปกติ 850บาท++) และได้จองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Haoma

ส่วนลด 50% 13-course Tasting Menu ที่สอง

โปรโมชั่นโค้ด: CEHA50  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด 50% สำหรับ 13-course Tasting Menu (จำกัด 2 สิทธิต่อการจอง ต่อโต๊ะ ต่อบิล) เมื่อจองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Haoma

รับส่วนลด ฿1,000 เมื่อสั้งเทสติ้งเมนู9คอร์ส

โปรโมชั่นโค้ด: CEHA1000  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด ฿1,000 เมื่อสั้งเทสติ้งเมนู9คอร์ส เมื่อจองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Carne

รับฟรีไขกระดูกวัว (มูลค่า ฿350)

โปรโมชั่นโค้ด: CEBONE  |  แผนที่  |  เมนูรับฟรีไขกระดูกวัว (มูลค่า ฿350) เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
CAGETTE Canteen & Deli

CAGETTE Canteen & Deli

ส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CECAGET  |  แผนที่  |  เมนูใช้จ่ายถึงขั้นต่ำ 1,000 บาท รับส่วนลด 500 บาท เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • สามารถใช้ได้ทั้งวันทุกวันอังคารถึงเสาร์
 • สำหรับวันอาทิตย์สามารถใช้ได้เฉพาะในช่วงเวลาอาหารเย็น
 • ไม่สามารถใช้กับชุดเมนูอาหารกลางวันได้
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Cuisine de Garden

Cuisine de Garden

รับฟรี จานพิเศษ เมื่อสั่ง Tasting Menu

โปรโมชั่นโค้ด: CEGRDN  |  แผนที่  |  เมนูรับฟรี จานพิเศษ เมื่อสั่ง Tasting Menu และจองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
The Londoner Brew Pub

The Londoner Brew Pub

ส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CETLBP  |  แผนที่ใช้จ่ายถึงขั้นต่ำ 1,500 บาท รับส่วนลด 500 บาท เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,500 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Paii

Paii

รับฟรีทิรามิสุชาไทย เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท

โปรโมชั่นโค้ด: CETEA  |  แผนที่  |  เมนูรับฟรีทิรามิสุชาไทย เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท และได้จองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Attarote

Attarote

รับฟรี ไก่ทอดราดซอสตะไคร้ เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาท

โปรโมชั่นโค้ด: CEATTR  |  แผนที่  |  เมนูรับฟรี ไก่ทอดราดซอสตะไคร้ เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาท และได้จองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,500 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
UNO MAS

UNO MAS

ลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEUNO  |  แผนที่  |  เมนูส่วนลด ฿500 เมื่อมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000 และได้จองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมโค้ดที่กำหนดไว้

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Herringbone

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CEHRBN  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Maya Restaurant & Bar

Maya Restaurant & Bar

รับฟรีเคบับแพลทเตอร์หนึ่งที่ (มูลค่า 600 บาท) เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาท

โปรโมชั่นโค้ด: CEMAYA  |  แผนที่  |  เมนูรับฟรีเคบับแพลทเตอร์หนึ่งที่ (มูลค่า 600 บาท) เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,500 บาท และได้จองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมโค้ดที่กำหนดไว้

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,500 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Na-oh Bangkok

Na-oh Bangkok

ส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CENAOH  |  แผนที่  |  เมนูใช้จ่ายถึงขั้นต่ำ 1,000 บาท รับส่วนลด 500 บาท เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Na-oh Bangkok

Na-oh Bangkok

เพียงมาเป็นคู่ ก็ได้รับส่วนลด ฿1,000 สำหรับ 8 คอร์สเมนู

โปรโมชั่นโค้ด: CENAOH8  |  แผนที่  |  เมนูเพียงมาเป็นคู่ ก็ได้รับส่วนลด ฿1,000 สำหรับ 8 คอร์สเมนู เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ต้องมาอย่างน้อย 2 ท่าน
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Aubergine

เซ็ตมื้อกลางวัน ฿850 (จาก ฿950)

โปรโมชั่นโค้ด: CEAUBL  |  แผนที่  |  เมนูเซ็ตมื้อกลางวัน ฿850 (จาก ฿950) เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Aubergine

เซ็ตมื้อเย็น ฿1,890 (จาก ฿1,990)

โปรโมชั่นโค้ด: CEAUBD  |  แผนที่  |  เมนูเซ็ตมื้อเย็น ฿1,890 (จาก ฿1,990) เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Archie

รับฟรี พิซซ่าฮาวายเอี้ยน 1 ถาด (คุณลูกค้าสามารถนำกลับบ้านได้) เมื่อทานอาหารที่ร้านอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEARPI  |  แผนที่  |  เมนูรับฟรี พิซซ่าฮาวายเอี้ยน 1 ถาด (คุณลูกค้าสามารถนำกลับบ้านได้) เมื่อทานอาหารที่ร้านอย่างน้อย ฿1,000 เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Red Sky Restaurant

Red Sky Restaurant

ลด ฿500 Business Lunch

โปรโมชั่นโค้ด: CESKYL  |  แผนที่  |  เมนูใช้จ่ายถึงขั้นต่ำ 1,000 บาท รับส่วนลด 500 บาท (Business Lunch) เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ขั้นต่ำต้องสั่งอาหารจานหลัก อย่างน้อย 1 รายการ
 • ต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย ฿1,500 ต่อโต๊ะ ต่อบิล
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ห้องอาหาร Red Sky (ชั้น 55) สำหรับการจองเพื่อทานอาหารเท่านั้น
 • Red Sky Bar (ชั้น 56) สำหรับเครื่องดื่มเท่านั้นและไม่จำเป็นต้องจอง
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Red Sky Restaurant

Red Sky Restaurant

ลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CESKYD  |  แผนที่  |  เมนูส่วนลด ฿500 เมื่อมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 และได้จองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมโค้ดที่กำหนดไว้

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ขั้นต่ำต้องสั่งอาหารจานหลัก อย่างน้อย 1 รายการ
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,500 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ห้องอาหาร Red Sky (ชั้น 55) สำหรับการจองเพื่อทานอาหารเท่านั้น
 • Red Sky Bar (ชั้น 56) สำหรับเครื่องดื่มเท่านั้นและไม่จำเป็นต้องจอง
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Charm Korean Steakhouse

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CECHRM  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
Whale's Belly

Whale's Belly

ชุดเมนูเทศกาลในราคา 999++ บาท (จากราคาปกติ 1,111 บาท)

โปรโมชั่นโค้ด: CEWH999  |  แผนที่  |  เมนูชุดเมนูเทศกาลในราคา 999++ บาท (จากราคาปกติ 1,111 บาท) และได้จองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

The U.S. Steakhouse

ส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,400

โปรโมชั่นโค้ด: CE1400  |  แผนที่  |  เมนูส่วนลด ฿500 เมื่อมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,400 และได้จองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมโค้ดที่กำหนดไว้

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,400 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

Serina Japanese Teppanyaki

รับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500

โปรโมชั่นโค้ด: CESRNA  |  แผนที่  |  เมนูรับส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,500 เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • สามารถจองได้ 17.30-19.00
 • ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
El Toro House of Meat

El Toro House of Meat

ส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEELTR  |  แผนที่  |  เมนูส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿2,000 และได้จองผ่าน Chope โดยใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 2,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
The Kitchen Table

The Kitchen Table

ส่วนลด ฿500 เมื่อใช้จ่ายอย่างน้อย ฿1,000

โปรโมชั่นโค้ด: CEKTB5  |  แผนที่  |  เมนูใช้จ่ายถึงขั้นต่ำ 1,000 บาท รับส่วนลด 500 บาท เมื่อจองผ่าน Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดที่กำหนด

เงื่อนไขการใช้งาน:

 • เฉพาะทานที่ร้าน
 • ข้อเสนอมีจำนวนจำกัด
 • ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับอาหารจานเดี่ยวเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิต่อการจองต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องใช้จ่ายขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาทต่อบิลต่อโต๊ะ
 • ต้องจองผ่านช่องทางต่างๆ ของ Chope และใช้โปรโมชั่นโค้ดเมื่อจอง
 • ข้อเสนอนี้ไม่ร่วมกับโปรโมชั่น ข้อเสนอ หรือส่วนลดอื่นใด
 • ทางร้านสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า